29.1 C
Paşcani
marți, iunie 22, 2021
29.1 C
Paşcani
marți, iunie 22, 2021
Array

Concurs la Satrea Civilă. Ce caută un inspector cu experiență

oferta.oceancredit.ro

Ultimele știri

Post liber la Compartimentul Starea Civilă Pașcani. Se organizează concurs. De astăzi într-o lună va avea loc proba scrisă, iar cine trece de aceasta va avea fi chemat la interviu. Însă pentru a participa la prima probă trebuie să treceți de selecția dosarelor.

Un nou concurs pentru ocuparea unui post în cadrul administrației locale. Este vorba despre ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanei, Compartiment Stare Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani. Cine trece de selecția dosarelor, care se depun până la data de 6 aprilie, este așteptat în data de 19.04.2016 la ora 10.00 – proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise – interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul până la data de 06.04.2016 inclusiv, ora 16.00. Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea acestei funcţiei sunt -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -condiţii de vechime de  minim 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Ca să vă încadrați pentru această funcție trebuie să aveți cetăţenia română şi domiciliul în România, o stare de sănătate corespunzătoare, -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/
1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-condiţii de vechime de minim 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice;

Bibliografia în vederea participării la concurs.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora :
1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea 119/ 1996 cu privire la actele de stare civila , cu modificările şi completările ulterioare ;
7. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariapascani.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.
Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :
1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
2. copia actului de identitate ;
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Ce părere ai?

Meteo

Paşcani
cer fragmentat
29.1 ° C
29.7 °
26.2 °
58 %
0.7kmh
58 %
mar
29 °
mie
28 °
joi
30 °
vin
30 °
sâm
27 °

INFOBIT - STIRILE ZILEI

OPINII

Un sistem putred, in care omul nu conteaza!

Urmăresc cu uimire șirul evenimentelor privitoare la copiii obligați să meargă pe jos, printre mașini, câțiva km zilnic, până la locația provizorie, după ce...

Politica si cadourile pentru copii

Festivitatile programate la Pascani pentru Ziua Nationala a Romaniei sunt blocate. Daca vineri nu se va intampla o minune, pe 1 Decembrie nu vor mai...

Administratie si politica, fara suflet

PSD Pașcani a uitat să facă politică în cei 8 ani de zile cât a fost la putere.  S-a văzut și la ședința în...

PULSUL ZILEI