More

  Vrei să devii poliţist? Uite ce trebuie să faci

  Array

  În anul 2014, Ministerul Afacerilor Interne va organiza sesiuni de admitere pentru următoarele instituţiile de învăţământ:

  Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti

  – specializarea „ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă – durata studiilor fiind de 3 ani(număr de locuri 255);

  – specializarea „drept”, forma de învăţământ cu frecvenţă – durata studiilor fiind de 4 ani(număr de locuri 40).

  Discipline de concurs:

  – Istoria Românilor

  – Gramatica limbii română

  – Limba modernă (rusă, engleză, franceză, germană, spaniolă – la alegere)

  Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”, Cluj-Napoca – durata studiilor – 2 ani.

  Discipline de concurs:

  – Limba română (probleme de fonetică, vocabular şi gramatică);

  – Limba modernă (engleză, franceză şi germană – la alegere).

  Numărul total de locuri scoase la concurs pentru sesiunea 2014, este de 625 de locuri din care:

  – 500 pentru Şcoala de agenţi Câmpina

  – 125 pentru Şcoala de agenţi Cluj-Napoca.

  Etapele concursului de admitere:

  – etapa I de selecţie , se realizată la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, respectiv a examinării medicale şi a evaluării psihologice;

  Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la Centrul Medical Judeţean Iaşi şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare;

  Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI;

  Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical “, activitatea de recrutare încetează.

  – etapa II-a de selecţie , se realizează la instituţiile de învăţământ menţionate mai sus, respectiv a contravizitei medicale, a probei de verificare a aptitudinilor fizice şi a probei de verificare a cunoştinţelor;

  Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

  Condiţii legale pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere:

  a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

  c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

  d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;

  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

  f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

  g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

  h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

  i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

  j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

  k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3 ) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

  Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere:

  a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere

  b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

  c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

  d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

  Candidaţii pot opta atât pentru Academia de Poliţie cât şi pentru una din şcolile postliceale, întrucât graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

  DOSARELE DE RECRUTARE conţin documentele prevăzute de reglementările în vigoare care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, iar modelul acestora vor putea fi procurate de către persoanele interesate de la structurile de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi.

  Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

  – cererea de înscriere;

  – declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

  – copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;

  – diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2014 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

  – următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;

  – autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

  – cazierul judiciar al candidatului;

  – fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

  – caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ;

  – 3 fotografii 3×4 cm.

  Suplimentar documentelor evidenţiate mai sus, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

  Cei interesaţi se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, telefoane de contact: 0232/302111, 0232/20114 şi 0232/302115 sau pot consulta site-ul www.academiadepolitie.ro sau www.scoalapolitie.ro şi www.scoalapolcj.ro unde se află postate alte elemente de interes pentru candidaţi.

  Ce părere ai?

  Related Articles

  Domnule ministru Cătălin Drulă, vă solicit public să comunicați românilor calendarul asumat de dvs. pentru construcția autostrăzii Iași-Tg.Mureș și sursele de finanțare

  Devine din ce în ce mai clar că, la Ministerul Transporturilor, amânați “la nesfârșit” desemnarea câștigătorului pentru proiectarea autostrăzii Ungheni-Iași-Tg.Neamț, ieșind astfel (în mod...

  Bugetul pentru anul 2021: responsabil, cu sume record pentru investitii

  Majoritatea de dreapta din Parlamentul României a votat marți 2 martie, legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2021. Principiile de...

  Primaria Pascani se joaca cu focul. Gunoiul depozitat ilegal a fost incendiat -VIDEO

  Gunoaiele depozitate ilegal de administratia locala, la iesirea din Pascani au fost incendiate in cursul zilei de astazi. Focul a fost surprins chiar de...

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI