14.9 C
Paşcani
luni, septembrie 25, 2023
Array

Spitalul Municipal face angajari, 16 posturi scoase la concurs. Vezi criteriile pentru angajare

Spitalul Municipal Paşcani scoate la concurs mai multe posturi de asistenti medicali, infermiere si personal auxiliar, concursul urmand sa aiba loc la jumatate lunii decembrie. Este vorba despre 9 posturi cu contracte de munca pe perioada nedeterminata si 7 posturi pe perioada determinata. Dosarele de înscriere la concurs se depun pana la data de 16 noiembrie.

Concursul consta intr-o proba scrisa si un interviu, astfel: proba scrisă va avea loc in data de 17 , incepand cu ora 9,00 la sediul Spitalului Municipal Paşcani.

Interviul, va avea loc in data de 18.12.2012, ora 9.00 la sediul Spitalului Municipal Paşcani. Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie sa obţină cel puţin nota 5,00 la fiecare proba. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei  de interviu/orala.

Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.

La rezultatele finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.

 

Aveti mai jos toate detaliile necesare:

I. POSTURI CU CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA:

1 post asistent medical generalist/pediatrie, in cadrul Secţiei pediatrie – Triaj

1 post asistent medical generalist/radiologie, in Laboratorul de radiologie si imagistica medicala

1 post asistent de laborator, in cadrul Laboratorului de analize medicale

1 post asistent medical generalist, in cadrul Blocului operator

2 posturi asistenţi medicali generalişti, in cadrul secţiei ATI

1 post infirmiera, in cadrul  Blocului operator

1 post infirmiera, in cadrul Secţiei  îngrijiri paliative

1 post infirmiera, in cadrul Secţiei neurologie

II. POSTURI CU CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA:

2 posturi asistenţi medicali generalişti, in cadrul Compartimentului de primire urgente

2 posturi asistenţi medicali balneofizioterapie, in cadrul Laboratorului de recuperare, medicina fizica si balneologie

1 post asistent medical generalist/pediatrie, in cadrul Secţiei pediatrie

1 post asistent medical generalist,  in cadrul Secţiei Îngrijiri paliative

1 post referent de specialitate cu studii superioare de lunga durata economice, in cadrul serviciului RUNOS – compartiment salarizare.

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere  de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;

b) Curriculum vitae;

c) copia actului de identitate;

d)copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;

e)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

f) copia certificatului de membru OAMMR cu viza pe anul 2012 (pentru asistenţi medicali)

g)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

h) cazierul judiciar;

i)adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;

j) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;

k) Taxa de participare – 30 lei (se achita la casieria spitalului)

2. Copiile de pe actele prevăzute la pct. 1 se prezintă însoţite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate si se vor prezenta îndosariate intr-un dosar cu şina in ordinea prevăzuta mai sus;

3. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea „admis” sau  „respins”, la sediul spitalului in data 20.11.2012, ora 9,00.

4. În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului selectării dosarelor de înscriere candidaţii respinşi au dreptul să depună contestaţie.

5. Rezultatul contestaţiei se comunica candidaţilor in data de 22.11.2012 ora 9,00.

6. Procedura de desfăşurare a concursului este in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Alte articole