19.4 C
Paşcani
duminică, octombrie 1, 2023
Array

Raspunsul Primariei Pascani la cele sapte puncte din “Proclamaţia Apei”

La mitingul anti – Apa Vital organizat duminică după-amiază în Piaţa Casei de Cultură organizatorii au dat citire Proclamaţiei Apei”, un manifest care cuprinde şapte solicitări imperative adresate administraţiei locale. Pe scurt, iniţiatorii protestului solicita ca Apa Vital să plece de la Paşcani iar serviciile să fie furnizate de operatorul local Prest Serv Apa SA, pe bază de contracte individuale.

Mai mult blocurile rămase fără apă ar trebui să fie rebransate imediat la reţeaua de distribuţie, iar operatorul să nu mai închidă robinetele, ci să îi dea în judecată pe datornici.
Protestatarii au mai cerut ca serviciile de canalizare şi epurare a apei meteorice să nu mai fie plătite nici de agenţii economici, iar preţul apei să fie stabilit în funcţie de starea socială a comunităţii, nu pe principii economice. Mai mult, cei care au generat criza apei la Paşcani ar trebui să îşi dea demisia. Toate aceste solicitări ar trebui îndeplinite chiar de cei care au fost arătaţi cu degetul: primarul Dumitru Pantazi şi cei 19 consilieri din legislativul local deşi mandatul acestora ar trebui să înceteze imediat iar, cetățenii să hotărască ce e bine pentru comunitate.

Reporterii BIT TV au solicitat un răspuns din partea administratiei locale în legătură cu cele şapte puncte ale “Proclamaţiei Apei”.
Reprezentanţii Primăriei susţin că pot fi încheiate contracte individuale doar cu branşamente individuale iar păşcănenii au şi alte alternative mai puţin costisitoare de furnizare a serviciilor.
În ceea ce priveşte rebransarea imediată a blocurilor fără apă Primăria susţine că serviciul poate fi reluat doar după încheierea contractelor de furnizare.

Reprezentanţii Primăriei mai susţin că serviciile de canalizare a apei meteorice nu pot fi gratuite, iar preţul apei poate fi stabilit doar pe criterii economice.

Un răspuns la fel de tranşant a fost dat şi la solicitarea protestatarilor ca Apa Vital să plece de la Paşcani iar serviciile să fie furnizate de operatorul local. Primăria spune tranşant ca PSA nu mai poate furniza servicii la Paşcani si ca un operator local nu ar putea atrage investiţii de la UE pentru reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă si canalizare.

Mai mult, in acest context demisiile primarului şi ale consilierilor locali nu ar fi o soluţie, susţin reprezentanţii Primăriei Paşcani. Asta deşi protestatarii au cerut ca cei vinovaţi să fie traşi la raspundere iar cetăţenii să decidă ce este bun pentru comunitate.
Menţionăm că până la sfârşitul acestei luni Consiliul Local va analiza, din nou, proiectele privind delegarea serviciilor de apă, canalizare şi epurare operatorului ieşean, după ce în noiembrie hotărârile luate acum un an de zile au fost revocate la presiune militanţilor anti- Apa Vital. Operatorul judeţean furnizează aceste servicii la Paşcani, fără contracte în peste jumătate dintre scările de bloc.

Cititi mai jos raspunsul integral din partea Primariei Pascani

1 Noi vrem contracte individuale pentru furnizarea serviciului de apă-canal

In ceea ce priveste calitatea de utilizator, conform Legii 51/2006 republicata, la art. 41 alin. (1), se stabileste care sunt categoriile de utilizatori: individuali sau colectivi, directi sau indirecti ai serviciilor de utilitati publice iar asociatiile de proprietary/locatari alaturi de utilizatorii casnici persoane fizice din locuintele individuale reprezinta una din categorii.
Totodată, legea specială, Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, la art. 28 alin. (1) defineşte utilizatorul ca fiind ”orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare.”
Conform dispoziţiilor legale aplicabile serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul imobilelor de tip condominiu contractele de furnizare/prestare a serviciului se încheie numai cu asociaţia de proprietari/locatari şi se materializează la branşamentul condominiului, în locul de separare/delimitare a proprietăţii publice faţă proprietatea comună a asociaţiei de proprietari, şi nu la nivel de apartament.
Potrivit art. 44 alin. (7) din Constituţia României, dreptul de proprietate privată „obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului” iar potrivit prevederilor alin. (1) ale aceluiaşi articol „Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”
De asemenea, art. 31 alin. (2) – (4) din Legea nr. 241/2006, republicată, menţionează că „operatorii pot solicita încheierea de convenţii individuale în baza metodologiei de repartizare şi facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branşamentul condominiului, elaborate şi aprobate de aufor/faiea administraţiei publice locale”, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale; la nivelul întregului imobil/asociaţiei; cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului.
Potrivit Art.31. alin. (10) din Legea 241/2006, In cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de apa rece in vederea repartizarii pe proprietati/apartamente individuale a costurilor aferente se realizeaza, in functie de modul de proiectare si realizare al instalatiei interioare de distributie adoptat, astfel:
a) prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrarea in fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie – in cazul distributiei interioare orizontale;
b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie – in cazul distributiei interioare verticale.
Convenţiile individuale vor cuprinde şi clauze referitoare la modalitatea de determinare şi plată, în condominiu, a cantităţilor de ape uzate şi meteorice, după caz.

2 Noi vrem rebranșarea urgentă a blocurilor la apă

Conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorul are următoarele drepturi:

Art.6.7. “să desfiinţeze branşamentele sau racordurile realizate fără obţinerea avizelor legale şi să sesizeze autorităţile competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenţionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare; Sunt considerate consumuri clandestine şi cazurile când consumul se face prin ruperea sigiliilor, demontarea contorului, montare inversă, bypass la contor, demontare/distrugere Cyble şi alte modalităţi de sustragere a consumului fără a fi înregistrat de aparatura de măsură”

Art.6.8.1: „să întrerupă furnizarea apei, numai după (minim) 5 zile lucrătoare de la primirea de către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de operator şi transmisă prin curier sau prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, în următoarele situaţii:

a) utilizatorul nu achită factura în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă, precum şi alte obligaţii de plată neonorate la scadenţă operatorului (majorări, cheltuieli de judecată, etc.) indiferent de natura, cuantumul sau vechimea lor;
b) utilizatorul nu remediază defecţiunile interioare şi prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apă a altor utilizatori;
c) neachitarea obligaţiilor de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii sau instalaţii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor, aflate în administrarea lor;
d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalaţiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile administrate de operator, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului;
e) branşarea sau racordarea, fără acordul operatorului la instalaţiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparaţii capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare;
f) utilizatorul foloseşte în instalaţia interioară pompe cu aspiraţie din reţeaua publică direct sau prin branşamentul de apă, fără avizul operatorului.
g) neîncadrarea în termenii obligaţiilor contractuale ale utilizatorului, după expirarea preavizului de 15 zile dat de furnizor, care duce la rezilierea contractului.”

Art. 6.8.2: „să întrerupă furnizarea apei după 15 zile calendaristice de la expedierea către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de operator şi transmisă prin curier sau prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, în următoarele situaţii:
a) la încălcarea oricăror altor obligaţii prevăzute în: contract, regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi legislaţia în materie.
b) dacă utilizatorul refuză încheierea unui nou contract ori perfectarea sau reactualizarea contractului existent în condiţiile modificării reglementărilor sau condiţiilor tehnico –economice care au stat la baza încheierii acestuia.

Procedura de notificare se consideră îndeplinită şi în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia de către utilizator, sau o avizare – lipsă de la domiciliu din partea utilizatorului.”

Art. 6.8.3: „să întrerupă furnizarea apei la cererea utilizatorului.”

Art.6.12: „să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apă, dar nu mai mult de 24 de ore, în următoarele condiţii:

a) când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apă;
c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.”

3 Noi vrem canalizare gratuită pentru apa meteorică atât la persoane juridice cât și la cele fizice

ApaVital facturează către instituţiile publice şi agenţii economici de pe raza municipiului Pascani serviciile de canalizare a apelor meteorice care presupun colectarea apei meteorice de pe suprafeţele de teren deţinute, transportul prin intermediul canalelor colectoare, epurarea acestor ape care antrenează diverse suspensii şi redarea acestora în circuitul natural curăţate. Toate aceste operaţiuni sunt realizate cu costuri şi nu trebuie confundate cu plata apei meteorice care poate ajunge în circuitul natural fără nicio prelucrare.
Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de epurare se fac de către ApaVital numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, acordurile şi autorizaţiile de gospodărire a apelor şi de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei. Respectarea acestor reglementări şi asumarea responsabilităţilor de mediu necesită monitorizarea atentă a proceselor de epurare a apelor uzate şi dotarea staţiilor de epurare cu echipamente tehnologice performante, în vederea evitării dezechilibrelor pe treapta mecanică sau biologică de epurare, care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

4 Noi vrem ca prețul apei să se hotărască la Pașcani în funcție de starea socială a comunității

Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.

5 Noi vrem ca operatorul de apă-canal să-și rezolve problemele cu rău platnicii în justiție fără sistarea furnizării apei

In momentul de fata, Prest Serv Apa nu mai este operator de apa la Pascani, dupa cedarea serviciului catre ApaVital. Astfel, societatea precizata nu are nici un drept sa sisteze furnizarea de apa. In ceea ce priveste recuperarea debitelor de la rau platnici, este de obligatia conducerii societatii mentionate sa rezolve.

6 Noi vrem operator local de apă-canal

Fostul operator local, Prest Serv Apa, se afla intr-o situatie in care nu mai poate fi operator local de apa-canal, asta din cauza faptului ca, societatea nu mai detine licenta de a presta acest serviciu emisa de A.N.R.S.C. Infiintarea unui alt operator local ar implica costuri si documentatii ce ar bloca problema din Municipiu pe o durata mare de timp. Mai mult, un operator local nu poate accesa fonduri europene, doarece singurul operator agreat pentru Master Planul Judetului este ApaVital.

7 Noi vrem demisia celor vinovați de situația în care se află cetățenii rămași fără apă

In cazul de fata, demisia nu reprezinta o solutie. Administratia locala face tot ce ii sta in putinta si legea o permite pentru a aduce la normal situatia facturarii apei si a pierderilor, in special, din Municipiul Pascani.

Alte articole