10.8 C
Paşcani
vineri, martie 24, 2023
Array

RAGCL: Precizari importante pentru cei care vor sa beneficieze de ajutoare de incalzire

Regia locala de termoficare din Pascani face precizari importante privind modul de acordare a ajutoarelor de incalzire si actele care sunt necesare la dosar.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE INCĂLZIRE PENTRU SEZONUL RECE 2015 – 2016
1. ACTE privind componența familiei:

 Copii xerox după actele de identitate ale membrilor familiei cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul de încălzire: buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, permis de şedere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetăţenii străini sau apatrizi, certificat de căsătorie, certificat de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani, iar unde este cazul, copie după certificat de deces, hotărâre judecătorească de divorț/de plasament familial/ de încredințare în vederea adopției, de instituire a tutelei/curatelei.

2. ACTE privind veniturile realizate de titular/membrii, ÎN LUNA ANTERIOARĂ depunerii cererii:

 Adeverinţă de venit cu salariul net realizat (inclusiv valoarea tichetelor de masă);
 Cupon pensie – în original sau copie xerox (orice tip de pensie);
 Cupon indemnizaţie de handicap – în original sau copie xerox;
 Cupon indemnizaţie de şomaj – în original sau copie xerox ;
 Cupon indemnizaţie/extras de cont/decizie AJPIS, pentru veniturile realizate din creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani – în original sau copie xerox;
 Cupon alocaţie de stat pentru copii, alocaţie de întreţinere pentru minorii daţi în plasament sau încredinţaţi spre creştere şi educare (divorţ) – în original sau copie xerox;
 Adeverinţă de venit de la A.N.A.F. Paşcani pentru cei care nu realizează venituri şi pentru cei cu venituri realizate din activităţi independente;
 Copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate;
 Adeverinţă de la şcoală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student – tipul si cuantumul bursei;

3. ACTE din care rezultă calitatea titularului faţă de imobilul pentru care se solicită ajutor de încălzire, astfel:
a) proprietar – copie după contract de vânzare-cumpărare sau de donaţie cu clauză de abitaţie, uz sau uzufruct viager, după caz;
b) chiriaş – contract de închiriere autentificat;
c) împuternicit – poate fi doar un membru major al familiei desemnat de proprietarul locuinţei/titularul contractului de închiriere, procură de administrare în faţa unui notar; autorizaţie de construcţie a imobilului, extras de carte funciară, ceritificat de moştenitor;

4. ACTE privind BUNURILE deținute:
 Acte privind bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietate (terenuri agricole, depozite bancare, carte de identitate autovehicul, ş.a.m.d.)¬
 Ultima factură emisă de furnizor, originală sau copie xerox, după caz: de energie termică, de energie electrică, gaze naturale pentru pentru încălzirea locuinţei (NU pentru prepararea hranei la aragaz sau încălzirea apei menajere!).

Actele sunt prezentate în original şi se depun în copie xerox!

ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA
LOCUINȚEI PENTRU SEZONUL RECE 2015 – 2016

1. La completarea Cap. 5, poziția 71 – ALOCAȚIA de STAT pentru COPII din formularul CERERE – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, solicitantul va lua în calcul DOAR cuantumul de:
42 lei pentru fiecare copil!
DECI:
DA: 42 lei pentru fiecare copil!
NU: 84 lei pentru fiecare copil!
2. Orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor membrilor familiei sau persoanei singure, după caz, se face prin completarea unui nou formular şi anexarea actului doveditor care produce modificarea, în termen de 5 zile de la modificare

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow