RAGCL PASCANI ANGAJEAZA UN JURIST

Slider

Condiții obligatorii de participarea la concurs pentru ocuparea postului:
– cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de medicina muncii;
– să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– licenţiat al unei facultăţi de drept, specializarea științe juridice;
– calitatea de consilier juridic definitiv;
– vechime peste 3 ani într-un post pentru care se cer studii juridice;
– cunoșterea cel puțin a unei limbi străine, de preferat englaza ori franceza;
– cunoștințe operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
– bune abilități de comunicare, prezentare, planificare, organizare;
– onestitate, seriozitate, adaptabilitate, perseverența și capacitate mare de muncă.

Pentru selecția pentru concursul de angajare candidatul va prezenta un dosar conținând următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar din care să rezulte că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de medicina muncii;

Director general,
ing.Gelu Nedelcu

Slider