More

  Primaria Pascani cauta sef pentru pietele agroalimentare. Postul a fost scos la concurs

  Array

  Administratia din Pascani cauta un nou sef pentru pietele agroalimentare. Postul a fost scos la concurs dupa ce fosta administratora a intrat in concediu de maternitate. Acum activitatea este coordonata de unul dintre salariatii de la Piata Vale.
  Iata anuntul publicat pe site-ul institutiei.

  Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu din cadrul Serviciului Administrația Piețelor, pe durată nedeterminată, în data de 31.08.2016 la ora 10,00 – proba scrisă și în termen de maxim 4 zile lucratoare de data susținerii probei scrise – interviul.
  Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .
  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la data de 23.08.2016 inclusiv, ora 15,30).
  Condiţii generale de participare la concurs pentru toate posturile :
  Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare :
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Condiții de participare la concurs:
  -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
  -condiţii de vechime de minim 2 ani, în specialitatea studiilor absolvite.

  Bibliografia în vederea participării la concurs.
  Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora :
  1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu
  modificările și completările ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din
  autoritatile şi institutiile publice;
  3. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
  ulterioare;
  4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi
  completările ulterioare;
  5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
  completările ulterioare;
  6. Legea nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă
  în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;
  7. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea
  O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  9. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței
  produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
  10. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 cu privire la regimul juridic al contravențiilor,
  cu modificările și completările ulterioare;
  11. Legea nr. 22 /1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi
  răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau
  instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  12. Ordonanța Guvernului nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului
  operațiilor de casă ale unităților socialiste, cu modificările și completările ulterioare;
  13. Hotărârea Consiliului Local nr. 86/26.05.2009 privind aprobarea Regulamentului
  de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ din Pieţele Agroalimentare din municipiul Paşcani;
  14. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în
  municipiul Pașcani;
  Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariapascani.ro.
  Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.

  Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare :
  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ;
  2. copia copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie, livret militar, livret de familie);
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ;
  4. carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  7. curriculum vitae
  8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului
  9. dosar cu şină sau de încopciat.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,
  care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

  Ce părere ai?

  Related Articles

  ”Atenţie la capcanele din noile contracte! Nu există miracole în ofertele ieftine”

  Oamenii ar trebui să fie foarte atenţi când semnează noi contracte de energie, întrucât furnizorii au multe tactici de a păcăli clienţii, iar preţurile...

  Medicii de familie către pacienţi: Programaţi-vă singuri pe portalul de vaccinare!

  Aceştia spun că nu pot face faţă numărului mare de solicitări, mai ales în condiţiile în care platforma de înscrieri merge cu intermitenţe, şi...

  Cum a dat lovitura Grupul GRAMPET: Testul economic din 2020, o provocare economică unică în România

  Anul 2020 a atras provocări economice unice pentru Grupul GRAMPET – Grup Feroviar Român (GFR), cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat...

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI