15.8 C
Paşcani
luni, octombrie 2, 2023
Array

Primaria Pascani are nevoie ca de aer de juristi cu experienta

Primaria Pascani mai angajeaza un jurist pentru a face fata problemelor cu care se confrunta. Anuntul de recrutare a fost publicat pe site-ul institutiei iar concursul este programat sa aiba loc peste o luna de zile – proba scrisa iar interviul pe 20 iulie , de la ora 10.00.
Cei interesati pot sa depuna dosarele la secretariatul Primariei pana pe data de 6 iulie, ora 16.00. Candidatii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de participare cum ar fi studii superioare juridice si vechime de minim cinci ani in dimeniu.

Bibliografia este disponibila pe site-ul primariapascani.ro, la sectiunea anunturi.

Mentionam ca noul jurist ar urma sa preia locul vacantat in urma transferului la RAGCL a fostului functionar public, Lucian Cojocaru.

Iata anuntul integral:

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr.16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Juridic și Contrencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani, în data de 16.07.2015 la ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 20.07.2015 la ora 10,00 – interviul.
Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (până la data de 06.07.2015 inclusiv, ora 16,00).
Concursul se organizează pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de
consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Juridic și Contrencios:
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/
1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum 5 ani;
Bibliografia în vederea participării la concurs.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:
1. Constitutia Romaniei;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;
7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publică, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;
9.Codul Civil: – Cartea I – Despre persoane, Titlurile I – V;
– Cartea a III-a Despre bunuri, Titltu I, Titlul III, Titlul VI și VII;
10.Codul de Procedura Civila – Cartea I și Cartea a II-a;
11.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;
12.Legea nr. 325/2005 serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;
13.Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata, cu
modificarile și completarile ulterioare;
14.Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificarile și completarile ulterioare;
15.Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat, cu modificarile și completarile
ulterioare;
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariapascani.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.
Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :
1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
2. copia actului de identitate ;
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

5. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .

Alte articole

Restricții pentru traficul greu pe strada Unirii. Kogălniceanu rămâne cu sens unic

Sedinta importanta pentru circulatia rutiera in anumite zone din...

 Seniorii ceferiști, întâlnire emoționantă lângă locomotiva de epocă din Pașcani

Intalnire cu mare incarcatura emotionala, duminica, 1 octombrie, in...

Seniorii pășcăneni, sărbătoriți de ziua lor – FOTO

Ziua internationala a persoanelor varstnice a fost sarbatorita prin...

Festivitate de deschidere la Clubul Copiilor Pașcani – VIDEO

Clubul Copiilor din municipiul Pascani si-a deschis portile pentru...