13.9 C
Paşcani
miercuri, octombrie 20, 2021

Primaria Pascani angajeaza un electromecanic paznic

Primaria Municipiului Pascani organizeaza concurs pentru angajarea unui electromecanic care va avea si atributii de paza. Proba scrisa este programata sa aiba loc pe 20 februarie a.c. iar interviul patru zile mai tarziu.

Amanunte gasiti in anuntul  publicat pe site-ul institutiei.

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat (electromecanic), treapta I care va avea și atribuții de pază din cadrul Direcției Administrative, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani în data de 20.02.2018 la ora 10,00 – proba scrisă și în termen de maxim 4 zile lucratoare de data susținerii probei scrise – interviul.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la data de 09.02.2018 inclusiv ora 13,00).

Condiţii generale de participare la concurs:

Concursul se organizează pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat (electromecanic), treapta I care va avea și atribuții de pază din cadrul Direcției Administrative, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească :

– condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-studii liceale, respectiv studii medii liceale sau şcoală profesională în domeniul electromecanic;

-condiţii de vechime de minim 7 ani, în specialitatea studiilor solicitate;

-atestat profesional pentru exercitarea profesiei de agent de securitate/pază şi ordine.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

1. Mareş Florin, Druţă Iana, Maşini electrice, Manual pentru clasa a XI a, Editura Didactică şi Pedagogică-CD Press, Bucureşti, 2007;

2. Ordinul 2.741/ 2011 privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7-2011;

3. Ordinul ANRE nr. 23/2011 pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, cod NTE 010/11/00;

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi institutiile publice;

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Din Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare: III Obligaţiile angajatorilor

SECŢIUNEA 1- Obligaţii generale ale angajatorilor

SECŢIUNEA a 4-a –Alte obligaţii ale angajatorilor – art. 12

CAP. IV Obligaţiile lucratorilor – art. 22,

7 . Din HG. nr. 1425/2006 –pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare:

CAP. V Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

CAP. VI Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific,

8. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ;

2. copia copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie, livret militar, livret de familie);

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ;

4. arnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

7. curriculum vitae

8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

9. dosar cu şină sau de încopciat.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

DE LA ACELAȘI AUTOR

Noi restricții în Pașcani în perioada 21 octombrie – 3 noiembrie. Vezi hotărârea dată de CJSU

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi a emis hotararea prin care se impun noi restrictii in...

Toți elevii intră în vacanță pentru două săptămâni, începând de luni

Elevii vor intra în vacanță pentru două săptămâni, a anunțat, miercuri, președintele Klaus Iohannis. Astfel, toate școlile...

Deputatul PNL Sorin Năcuță: “Soluția Guvernului PNL pentru scăderea facturilor la electricitate și gaze: compensare, plafonare, amânare la plată”

Propunerea legislativă care are ca scop compensarea, plafonarea și amânarea la plată a facturilor va fi votată...

Focar de coronavirus la Liceul Special Moldova Târgu Frumos 

Focar de coronavirus la Liceul Special Moldova din orasul Târgu Frumos. Directia de Sanatate Publica Iasi a...

METEO

ALTE ȘTIRI

INFOBIT - STIRILE ZILEI

OPINII

Să fim oameni, nu roboți!

Uitați-vă cu atenție în jurul vostru! În fiecare scară de bloc, pe orice stradă din suburbii este...

PULSUL ZILEI