More

  Primaria Pascani angajeaza un asistent medical

  Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de asistent medical principal din cadrul Compartimentului Medicină Şcolară şi Mediatori Sanitari, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani în data de 24.11.2020 la ora10,00 – proba scrisă și în termen de maxim 4 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise – interviul.
  Probele stabilite pentru concurs:selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.
  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişãrii anunţului (de la data de 02.11.2020 pânã la data de 13.11.2020, inclusiv, ora 13,00).
  Condiţii generale de participare la concurs:
  Concursul se organizează pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de asistent medical principal din cadrul Compartimentului Medicină Şcolară şi Mediatori Sanitari, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani.
  Candidaţii trebuie să îndeplinească :
  -condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  -diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare,
  -certificat de liberă practică O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul în curs,
  -certificat grad principal,
  -adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.,
  -minim 5 ani vechime în funcţia de asistent medical.
  Bibliografia în vederea participării la concurs.
  Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:
  1. Crin MARCEAN, Vladimir-Manta MIHĂILESCU, 2016, Pediatrie și Puericultură-Indreptar pentru asistenți medicali, ediția a 2-a , Editura Medicală;
  Bolile aparatului respirator cap 28;
  Bolile tubului digestiv cap 30;
  Urgente chirurgicale abdominale la copil cap 32;
  Convulsiile si epilepsia cap 34;
  Obezitatea cap 40;
  Alte urgente in pediatrie 48.1; 48.2.1, 48.2.2; 48.3; 48.4; 49
  2. Constantin Bocârnea, 1999, Boli infecțioase și epidemiologie, Manual pentru medici, studenți și elevi ai Colegiului Național de Nursing, Editura Info-team;
  1. Infectii aerogene cap 9.1-9.7
  2.Infectii digestive cap10.2; 10.5; 10.6
  3. Calendarul national de vaccinare Ordin nr. 1272/14.07.2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017;
  4. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România – Anexa la Hotărârea O.A.M.G.M.A.M.R. nr. 2/ 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
  5. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
  6. Ordinul M.S. 961/19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;
  7. Ordinul M.E.C.T.S. si M.S.F. nr. 5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamint de stat si particulare autorizate/acreditate privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos;
  Art.1-25
  ANEXA Nr. II Atribuţiile asistentului medical
  Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariapascani.ro.
  Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.
  Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie, livret militar, livret de familie);
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
  7. curriculum vitae;
  8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
  9. dosar cu şină sau de încopciat.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,
  care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

  Ce părere ai?

  Related Articles

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI

  Nu esti conectat la internet