21.9 C
Paşcani
joi, august 18, 2022

Primăria Pașcani angajează doi funcționari pentru Serviciul Tehnic și investiții

- Advertisement -

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a douǎ funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Serviciului Tehnic și investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani în data de 24.08.2022 la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise  interviul.

Denumirea funcţiilor publice vacante:

 1.  consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Tehnic și investiții;
 2.  inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Tehnic și investiții;

Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână.

        Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei www.primariapascani.ro – Organizarea – Carieră – Anunţuri Concursuri respectiv de pe 20.07.2022 – pânã la data de 08.08.2022-(inclusiv), ora 15,30.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, telefon 0232/762300, interior 111,  fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

   1) Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Tehnic și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani:

– studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe ingineşti;

– condiţii de vechime de  minim 7 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

2) Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei

publice de execuţie vacante de  inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Tehnic și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani:

– studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti;

– condiţii de vechime de  minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia/Tematica în vederea participării la concurs pentru ambele posturi :

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și II ale parții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativcu modificările şi completările  ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și barbati, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare;
 6. Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, privind  autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările  ulterioare;
 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul nr. 233/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile şi completările ulterioare;
 12. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile şi completările ulterioare.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro– Organizarea – Carieră – Anunţuri Concursuri.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 1. copia actului de identitate;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 4. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 7. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Atribuţiile prevăzute în fișa postului pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Tehnic și investiții,  conform Fişei postului nr. 12279/08.06.2022- un post:

 

 1. Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 2. Respectă cerințele privind sistemul calității aplicate conform SR EN ISO 9001:2008;
 3. Comunică în conformitate cu prevederile procedurii specifice standardului SR EN ISO 9001:2008, neconformitățile constatate cu privire la sistem, produs sau proces din cadrul Municipiului Pașcani;
 4. Respectă prevederile reglementărilor legale specifice realizării investițiilor publice referitoare la elaborarea documentațiilor tehnice de proiectare, a studiilor de specialitate, a documentațiilor pentru avize, acorduri, autorizații, execuția de lucrări și aplicarea sistemului calității în construcții;
 5. Respectă obligațiile derivate din reglementările privind securitatea și sănătatea în muncă referitoare la cerințele de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale, care sunt în conformitate cu art.22 și art. 23 din Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 6. Propune, după caz, Serviciului Buget Financiar Contabilitate efectuarea operaţiunilor specifice angajării, ordonanţării și lichidării cheltuielilor specifice din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat cu modificările şi completările ulterioare ;

 

În raport cu Contractele care au ca obiect prestarea de servicii de proiectare și/sau executarea de lucrări, încheiate de Municipiul Pașcani în calitate de beneficiar reprezentat de Primar:

 1. Urmărește eliberarea autorizaţiilor de construire pentru realizarea obiectivelor de investiții în legătură cu care are atribuite responsabilități;
 2. Urmărește termenul de valabilitate al autorizațiilor de construire și întreprinde demersurile necesare în vederea prelungirii sau eliberării unei noi autorizații, după caz;
 3. Participă la predarea – primirea amplasamentelor pentru lucrări de realizare a obiectivelor de investiții la care este desemnat reprezentant al beneficiarului – Municipiul Pașcani;
 4. Verifică în conformitate cu prevederile H.G nr. 907, privind etapele de elaborare și conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare, documentațiile aferente proiectelor tehnice ce urmează a fi recepționate în cadrul Contractelor de servicii și/sau care urmează să fie puse în execuție după atribuirea Contractelor de lucrări;
 5. Întocmește documentele necesare și urmărește obținerea documentațiilor specifice, de la prestatori/instituții abilitate, specifice derulării procedurilor de realizare a obiectivelor de investiții în legătură cu care este desemnat responsabil, conform cerințelor precizate în cadrul Certificatelor de Urbanism – studii, avize, acorduri, autorizații, etc.;
 6. Urmărește realizarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii pentru care s-a eliberat Autorizația de construire și în legătură cu care este desemnat responsabil, în conformitate cu proiectele tehnice aferente și a Contractului de lucrări ;
 7. Verifică și se asigură că executarea lucrărilor aferente realizării obiectivelor de investiții este realizată de către personalul declarat de antreprenor și raportează oricare situație care poate afecta derularea în bune condiții a Contractului de lucrări ;
 8. Participă în Comisiile de recepție organizate pentru recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 273/1994, actualizată cu modificările și completările ulterioare, fiind desemnat prin Dispoziție de Primar;
 9. Participă la încheierea Notelor de constatare la teren în legătură cu diverse probleme notificate de antreprenor referitoare la documentațiile tehnice de proiectare și/sau lucrările în curs la obiectivele de investiții unde este desemnat reprezentant al beneficiarului;
 10. Participă la verificări din punct de vedere calitativ și la măsurători ale lucrărilor realizate și solicitate la decontare, în colaborare cu Dirigintele de șantier, în vederea avizării situațiilor de lucrări și a plăților aferente ;
 11. Transmite Compartimentului Patrimoniu și Contracte, după finalizarea recepției și admiterea acesteiea de către Primar, toate documentele aferente lucrărilor – Cartea tehnică, Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și alte documente aferente recepției, după caz;

În raport cu atribuțiile Primarului ca Ordonator principal de credite :

 1. Participă la elaborarea Programului anual și a listei obiectivelor de investiții, parte componentă a bugetului local de venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
 2. Elaborează Rapoarte privind activitatea specifică din cadrul Serviciului și/sau legată de realizarea obiectivelor de investiții – sesizează problemele constatate în legătură cu documentațiile tehnice de referință, realizarea și decontarea lucrărilor în raport cu stadiul fizic;
 3. Elaborează Referate de necesitate si oportunitate, privind achiziția de produse/servicii/lucrări specifice;
 4. Întocmeşte conform prevederilor legale, documentele specifice aferente Proiectelor de Hotărâre ale Consiliului Local şi/sau pentru Dispoziţiile de Primar ;
 5. Participă ca membru desemnat prin Dispoziția Primarului la lucrările Comisiilor de evaluare a ofertelor, pentru atribuirea Contractelor de achiziție publică a serviciilor și lucrărilor, organizate conform prevederilor legale din domeniul achizițiilor ;
 6. Participă la ședintele de lucru ale Consiliului Tehnico – Economic organizat în cadrul Primăriei municipiului Pașcani în cadrul căruia se analizează și avizează documentațiile tehnice specifice aferente obiectivelor de investiții pe care le gestionează, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local ;

 

Atribuţiile prevăzute în fișa postului pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Tehnic și investiții,  conform Fişei postului nr. 12280/08.06.2022- un post:

1.Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;

2.Respectă cerințele privind sistemul calității aplicate conform SR EN ISO 9001:2008;

3.Comunică în conformitate cu prevederile procedurii specifice standardului SR EN ISO 9001:2008, neconformitățile constatate cu privire la sistem, produs sau proces din cadrul Municipiului Pașcani ;

4Respectă prevederile reglementărilor legale specifice realizării investițiilor publice referitoare la elaborarea documentațiilor tehnice de proiectare, a studiilor de specialitate, a documentațiilor pentru avize, acorduri, autorizații, execuția de lucrări și aplicarea sistemului calității în construcții ;

5.Respectă obligațiile derivate din reglementările privind securitatea și sănătatea în muncă referitoare la cerințele de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale, care sunt în conformitate cu art.22 și art. 23 din Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare ;

6.Propune, după caz, Serviciului Buget Financiar Contabilitate efectuarea operaţiunilor specifice angajării, ordonanţării și lichidării cheltuielilor specifice din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat cu modificările şi completările ulterioare ;

 

În raport cu Contractele care au ca obiect prestarea de servicii de proiectare și/sau executarea de lucrări, încheiate de Municipiul Pașcani în calitate de beneficiar reprezentat de Primar :

7.Urmărește eliberarea autorizaţiilor de construire pentru realizarea obiectivelor de investiții în legătură cu care are atribuite responsabilități ;

8.Urmărește termenul de valabilitate al autorizațiilor de construire și întreprinde demersurile necesare în vederea prelungirii sau eliberării unei noi autorizații, după caz ;

9.Participă la predarea – primirea amplasamentelor pentru lucrări de realizare a obiectivelor de investiții la care este desemnat reprezentant al beneficiarului – Municipiul Pașcani ;

10.Verifică în conformitate cu prevederile H.G nr. 907, privind etapele de elaborare și conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare, documentațiile aferente proiectelor tehnice ce urmează a fi recepționate în cadrul Contractelor de servicii și/sau care urmează să fie puse în execuție după atribuirea Contractelor de lucrări ;

11.Întocmește documentele necesare și urmărește obținerea documentațiilor specifice, de la prestatori/instituții abilitate, specifice derulării procedurilor de realizare a obiectivelor de investiții în legătură cu care este desemnat responsabil, conform cerințelor precizate în cadrul Certificatelor de Urbanism – studii, avize, acorduri, autorizații, etc. ;

12.Urmărește realizarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii pentru care s-a eliberat Autorizația de construire și în legătură cu care este desemnat responsabil, în conformitate cu proiectele tehnice aferente și a Contractului de lucrări ;

13.Verifică și se asigură că executarea lucrărilor aferente realizării obiectivelor de investiții este realizată de către personalul declarat de antreprenor și raportează oricare situație care poate afecta derularea în bune condiții a Contractului de lucrări ;

14.Participă în Comisiile de recepție organizate pentru recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 273/1994, actualizată cu modificările și completările ulterioare, fiind desemnat prin Dispoziție de Primar ;

15.Participă la încheierea Notelor de constatare la teren în legătură cu diverse probleme notificate de antreprenor referitoare la documentațiile tehnice de proiectare și/sau lucrările în curs la obiectivele de investiții unde este desemnat reprezentant al beneficiarului;

16.Participă la verificări din punct de vedere calitativ și la măsurători ale lucrărilor realizate și solicitate la decontare, în colaborare cu Dirigintele de șantier, în vederea avizării situațiilor de lucrări și a plăților aferente ;

17.Transmite Compartimentului Patrimoniu și Contracte, după finalizarea recepției și admiterea acesteiea de către Primar, toate documentele aferente lucrărilor – Cartea tehnică, Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și alte documente aferente recepției, după caz;

 

În raport cu atribuțiile Primarului ca Ordonator principal de credite :

 

18.Participă la elaborarea Programului anual și a listei obiectivelor de investiții, parte componentă a bugetului local de venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

19.Elaborează Rapoarte privind activitatea specifică din cadrul Serviciului și/sau legată de realizarea obiectivelor de investiții – sesizează problemele constatate în legătură cu documentațiile tehnice de referință, realizarea și decontarea lucrărilor în raport cu stadiul fizic;

20.Elaborează Referate de necesitate si oportunitate, privind achiziția de produse/servicii/lucrări specifice;

21.Întocmeşte conform prevederilor legale, documentele specifice aferente Proiectelor de Hotărâre ale Consiliului Local şi/sau pentru Dispoziţiile de Primar;

22.Participă ca membru desemnat prin Dispoziția Primarului la lucrările Comisiilor de evaluare a ofertelor, pentru atribuirea Contractelor de achiziție publică a serviciilor și lucrărilor, organizate conform prevederilor legale din domeniul achizițiilor;

23.Participă la ședintele de lucru ale Consiliului Tehnico – Economic organizat în cadrul Primăriei municipiului Pașcani în cadrul căruia se analizează și avizează documentațiile tehnice specifice aferente obiectivelor de investiții pe care le gestionează, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local;

 

Sursa Primaria Pascani 

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow