Denumire achizitieServicii medicale veterinare

Tip achiziție:  servicii

 Valoarea estimata a achizitiei: 40.000 lei fara TVA

Cod CPV : 85200000-1   Servicii veterinare

Caiet de sarcini : atașat.

Condiții de livrare: prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini

Conditii de plata : conform contract

Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP, urmand ca dupa primirea notificării din partea autorității contractante, sa fie transmise documentele solicitate

prin e-mail achizitii@primariapascani.ro.

Documente solicitate:

Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător;

-Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

„Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.

Formulare conform anexei

PROPUNEREA TEHNICA

– Oferta tehnică va conține obligatoriu descrierea modului de realizare a serviciilor  medicale veterinare ce urmează a fi prestate, descriere care trebuie să țină seama de precizările din Caietul de sarcini ;

– Lista cu persoana(e) implicate pentru prestarea serviciilor solicitate, absolventa(e)  a unei facultati de medicina veterinara acreditata, insotita de copie conforma cu originalul a diplomei/adeverintei.

PROPUNEREA FINANCIARĂ

-Oferta va fi prezentata in lei fara TVA  pentru toate activitatile si cantitatile solicitate  in caietul de sarcini si un centralizator financiar conform caietului de sarcini.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

Termenul limita de publicare a ofertei in SEAP : 16.04.2018, ora 23:30

Modalitatea de finalizare a  achizitiei : contract

Modalitatea de selectare :

Va fi selectată oferta operatorului economic care are ”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail www.achizitii@primariapascani.ro. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii.

Continuarea pe Primaria Pascani

Slider
loading...