18.2 C
Paşcani
miercuri, august 10, 2022
Array

PRIMARIA MOTCA ANGAJEAZA

ANUNȚ CONCURS

Primăria Comunei Moțca, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Postul scos la concurs este: 1 post de șofer treapta profesională I, Compartiment Administrativ.

1. Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiții specifice:
Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de șofer, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:
a) Vechime în muncă pe funcția de conducător auto de minim 3 ani,
b) Să dețină permis de conducere categoria D1,
c) Să fie absolvenți de studii generale sau medii,
d) Să dețină atestat pentru transport public de persoane,

3. Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.
4. Data șI locul organizării concursului: 22.02.2016 ora 10:00- proba scrisă, 24.02.2016 ora 10:00- proba interviu, la sediul Primăriei Com. Moțca

5. Bibliografie și Tematică:
– OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
– HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002
– OG 27/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
– Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă

6. Acte necesare:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate și a permisului de conducere,
c) copia atestatului de transport public de persoane,
d) copia documentului care să ateste nivelul studiilor,
e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă și în meserie (conducător auto), în copie,
f) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducătorilor auto,
h) Aviz psihologic,
i) Curriculum vitae
La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.
7. Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:
Se admit contestații numai pentru proba scrisă.
Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 12.02.2016 ora 14:00.
Rezultatele probei de selecție a dosarelor se vor afișa pe 16.02.2016 ora 16:00.
Data probei scrise: 22.02.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor 22.02.2016 ora 16:00.Eventualele contestații se pot depune până in data de 23.02.2016 ora 16:00. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 24.02.2016 ora 09:00.
Data interviului: 24.02.2016 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor finale pe 24.02.2016 ora 16:00.
Persoană de contact: Inspector Resurse Umane Ungureanu Roxana, tel. 0232 715 777, 0232 715 050.

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow