More

  PREGĂTIREA SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  Array

  C.P. Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au un rol deosebit de important, rol ce poate fi îndeplinit doar dacă pregătirea acestor servicii se desfăşoară în cele mai bune condiţii.
  Principalele atribuţii ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt:
  – desfăşurarea de activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
  – verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
  – asigurarea intervenţiei pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.
  Scopul pregătirii
  Pregătirea personalului din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă are ca principal scop creşterea capacităţii de acţiune a personalului din compartimentul de prevenire şi din formaţia de intervenţie a acestor servicii ce sunt constituite la nivelul unităţilor administraţiei publice locale din judeţul Iaşi. Pregătirea urmăreşte:
  – însuşirea temeinică de către membrii S.V.S.U. a prevederilor normative ce reglementează activitatea de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă;
  – perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate a personalului serviciului voluntar privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
  – cunoaşterea permanentă a pericolelor şi cauzelor de incendiu în obiectivele economice, instituţiile şi gospodăriile cetăţeneşti din localităţile în care sunt constituite;
  – asigurarea cunoaşterii şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a tehnicii de intervenţie, a accesoriilor şi perfecţionarea personalului serviciului voluntar în mânuirea acestora.
  Asigurarea pregătirii
  Pregătirea profesională, antrenarea şi perfecţionarea personalului din S.V.SU se asigură de către beneficiarii voluntariatului prin punerea în aplicare a Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă elaborat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi şi aprobat de prefectul judeţului Iaşi.
  Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal, prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii, pe baza tematicii cuprinse în „Planul tematic anual de pregătire a personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă”.
  Desfăşurarea pregătirii
  În baza prevederilor legale instruirea/pregătirea personalului din compartimentul de prevenire şi din grupele/echipele de intervenţie se asigură de către şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă prin studiu, aplicaţii, exerciţii practice şi antrenamente desfăşurate în sectorul de competenţă, la instituţii publice cu săli aglomerate sau cu încăperi cu aglomerări de personane, la operatorii economici de interes local cu risc mare şi foarte mare de incendiu precum şi la construcţii care aparţin patrimoniului public şi privat al localităţii.
  Pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se efectuează lunar, prin şedinţe de pregătire desfăşurate conform planificării întocmite de şeful serviciului voluntar şi aprobat de primar, având în vedere planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă. Aplicaţiile practice de intervenţie sunt executate în punctele vulnerabile punându-se accent pe modul de lucru al servanţilor, precum şi cunoaşterea şi funcţionarea tehnicii de intervenţie şi se acţionează astfel încât majoritatea temelor de pregătire să aibă caracter practice, acestea executându-se în condiţii cât mai apropiate de cele reale.
  Categoriile principale de pregătire a personalului din serviciul voluntar pentru situaţii de
  urgenţă sunt:
  – cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  – cunoaşterea modului de desfăşurarea a controalelor tehnice de prevenire a incendiilor la instituţiile subordonate primăriei, la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat, precum şi la gospodăriile şi locuinţele colective din localităţile din raza unităţii administrativ teritoriale;
  – cunoaşterea tehnicii de stins incendii din dotare;
  – tactica stingerii incendiilor:
  la instituţii din sectorul de competenţă (scoli, grădiniţe, cămine culturale, dispensare umane şi veterinare, culte, etc.);
  la obiective economice (comerţ, producţie, ferme zootehnice);
  culturi agricole;
  fond forestier;
  gospodării cetăţeneşti, anexe ale acestora;
  spaţii de depozitare a produselor agricole;
  – instrucţie cu tehnica din dotare;
  – pregătire fizică;
  – activitatea de prevenire şi intervenţie la inundaţii, alunecări de teren, înzăpeziri, accidente rutiere, transportul substanţelor periculoase, etc.
  Buna pregătire a membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se reflectă în statistica intervenţiilor, acolo unde se observa scăderea numărului de incendii la gospodării. Este nelipsită prezenţa la intervenţii a serviciilor voluntare, semn că personalul îşi îndeplineşte atribuţiile cu interes şi motivaţie. Un alt aspect ce ne arată că pregătirea se desfăşoară cu seriozitate şi în cele mai bune condiţii este acela că reprezentanţi ai S.V.S.U. din judeţul Iaşi participă în fiecare an la Etapa Naţională a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, astfel că, în anii 2012 şi 2013, la Etapa Naţională a acestor concursuri, reprezentanţii S.V.S.U. Lespezi au ocupat un binemeritat loc II.

  Ce părere ai?

  Related Articles

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI

  Nu esti conectat la internet