More

  Noii aleși locali vor depunde jurământul săptămâna viitoare

  Array

  Noii aleși locali vor depunde jurământul săptămâna viitoare

  Primarii și consilierii locali din toate comunele și orașele din județul Iași vor fi validați în cadrul unor ședinte atunci când vor depune jurământul. La program încă se lucrează, iar prefectul de Iași Marian Grigorș spune că cel mai probabil săptămâna viitoare aleșii locali își vor intra în drepturi.

  Şedinţele de constituire a consiliilor locale și cel județean de depunerea jurământului de către aleşii locali vor avea loc săptămâna viitoare, după un program ce urmează să fie anunţat de Prefectură. Convoarea consilierior declarați aleși la ședința de constituire se face de către prefect, prin ordin, ce urmeză să fie emis în următoarele zile. La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

  Termenul legal de validare a mandatelor de primar şi de constituire a consiliilor locale este de 20 de zile de la data alegerilor. Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei

  Toate aceste proceduri pot avea loc numai după ce Autoritate Electorală Permanentă va asigura publicarea în Monitorul Oficial a listei competitorilor electorali care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor din perioada campaniei electorale.

  Prefectura urmează să anunţe zilele următoare şi programarea operatorilor şi membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru încasarea drepturilor financiare.

  …………
  * PROCEDURA DE VALIDARE A PRIMARULUI
  prevăzută de LEGEA administraţiei publice locale, nr.215/2001 – Republicată
  ART. 58
  (1) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazurile prevăzute la art. 31 alin. (4).
  ART. 59
  (1) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoştinţă prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei.
  (2) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii.
  * PROCEDURA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL
  prevăzută de LEGEA administraţiei publice locale, nr.215/2001 – Republicată şi ORDONANŢĂ nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare
  Potrivit art.30 din Legea nr.215/2001, republicată, (1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art.38 alin.(1) şi (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art.38, alin.1 şi alin. 1^1 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd :
  (1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarul financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau candidat independent.
  (1^1) După expirarea termenului prevăzut la alin.(1), Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoştinţă publică a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  CAP. 1 Constituirea consiliului local conform OG nr.35/2002
  ART. 1
  (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.
  (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin.
  ART. 2
  La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
  ART. 3
  (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
  Constituirea grupurilor de consilieri
  (2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
  (3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.
  (4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.
  Comisia de validare
  ART. 4
  (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3 – 5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
  (2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art.3 alin.(2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
  (3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.
  ART. 5
  Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art.4 alin.(3).
  ART. 6
  (1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.
  (2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
  (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2).
  (4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
  (5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.
  ART. 7
  (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării NU participă la vot.
  (2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr.2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.
  În conformitate cu prevederile art. 31^1 din Legea nr.215/2001 republicată, ”(1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
  (2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.”
  Depunerea jurământului
  Continuare OG nr.35/2002
  ART. 8
  (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei… (oraşului, municipiului, judeţului)…. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
  (2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei, oraşului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul „jur”, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.
  (3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
  (4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.
  (5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.
  (6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr. 3, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.
  Conform art.33 din Legea nr.215/2001, republicată
  ”În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile…
  ART. 35
  (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
  (2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie”.

  Ce părere ai?

  Related Articles

  Pascaniul se imprumuta pentru cofinantarea a patru proiecte incepute de administratia Pantazi

  Municipiul Pascani ar urma sa se imprumute cu 4 milioane de lei pentru confinantarea a patru proiecte din fonduri europene. Propunerea primarului Marius Pintilie...

  Discutii pentru sensuri giratorii, in loc de semafoare si despre sistematizarea cartierelor

  Administratia din Pascani vrea sa renunte la semafoare, din cauza problemelor tehnice aparute tot mai des, si sa le inlocuieasca cu sensuri giratorii. Anuntul...

  Școala Lunca va fi preluată din toamnă de Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino Pașcani

  Incepand de anul scolar viitor, Scoala Gimnaziala Lunca si structura Blagesti vor fi arondate Scolii Gimnaziale Iordache Cantacuzino, de pe strada Stefan cel Mare...

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI