23 C
Paşcani
joi, iunie 30, 2022
Array

Locuri de munca la Primaria din Pascani. Se organizeaza concurs

Primaria Pascani scoate la concurs trei locuri de munca. Este vorba despre inspectori si consilieri in cadrul aparatului de specialitate a primarului. Dosarele cu actele necesare se depun pana la mijlocul lunii decembrie la institutia publica, iar concursul cu proba scrisa si interviul au loc doua zile mai tarziu. Doritorii trebuie sa stie ca se cere vechime pe unul dintre posturi.

Pana pe 16 decembrie h 10, cetatenii care doresc sa ocupe unul dintre postruile vacante scoase la concurs de catre Primaria Pascani trebuie sa depuna dosarul cu actele de identitate, cazier judiciar, adeverinta care sa ateste ca este sanatos, dar si copii dupa actele de studii sau vechime in campul muncii.

De asemenea, pentru consilier in cadrul Serviciului Administraţie Publică, consilier juridic in cadrul Compartimentului Juridic şi Contencios si inspector in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanei, Compartiment Stare Civilă este pregatita si o bibliografie care poate fi consultata mai jos sau pe siteul institutie primariapascani.ro

Concursul cu proba scrisa si interviul va avea loc in data de 18 decembrie, incepand cu ora 10.

C.P. Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr.16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani în data de 16.12.2014 la ora 10,00proba scrisă şi în data de 18.12.2014 la ora 14,00 interviul.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (până la data de 03.12.2014 inclusiv, ora 16,00).

Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea următoarelor 3 funcţii publice de execuţie vacante :

1. consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Administraţie Publică:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-condiţii de vechime de minim 9 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

2. consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic şi Contencios :

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

3. inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanei, Compartiment Stare Civilă:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere

la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

1. consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Administraţie Publică :

 1. Constitutia Romaniei;

 2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;

 4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

 5. Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 6. Legea nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

 7. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 8. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificari si completari ulterioare;

 9. H.G. nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

 10. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificari si completari ulterioare;

 11. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 12. Legea nr. 16/1996, a Arhivelor Nationale , cu modificarile si completarile ulterioare;

2. consilier, consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic şi Contencios :

1. Constitutia Romaniei;

2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Codul Civil: – Cartea I – Despre persoane, Titlurile I – V;

– Cartea a III-a Despre bunuri, Titltu I, Titlul III si Titlul VI;

10. Codul de Procedura Civila – Cartea I, Cartea a II-a.

3. inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă Persoanei, Compartiment Stare Civilă :

1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

2.Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările si completările ulterioare;

3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată;

4.Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.OG nr.84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Legea 119/ 1996 cu privire la actele de stare civila , cu modificările şi completările ulterioare ;

7.H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă ;

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

  1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;

 1. copia actului de identitate ;

 2. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

 3. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

 4. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 5. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

 6. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow