4.4 C
Paşcani
vineri, martie 31, 2023

Inca o angajare la Primaria Pascani: inspector debutant la Urbanism

Administratia locala din Pascani continua seria de angajari in cadrul aparatului de specialitate al primarului. De aceasta data a fost scos la concurs un post de inspector debutant in cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale. Dosarele pot fi depuse pana pe data de 21 septembrie a.c., concursul va avea loc pe 5 octombrie iar interviul, cinci zile mai tarziu.
Candidatii nu trebuie sa aiba vechime in specialitatea studiilor absolvite dar trebuie sa aiba diploma de licenta in domeniul urbanismului, arhitecturii şi construcțiilor.

Iata anunt de angajare:

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în data de 05.10.2021 la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise – interviul.
Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână.
Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei www.primariapascani.ro – Organizarea – Carieră – AnunţuriConcursuri respectiv de pe 02/.09.2021 – pânã la data de 21.09.2021-(inclusiv), ora 15,30.
Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, telefon 0232/762300, interior 111, fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.
Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani:
– studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanismului, arhitecturii şi construcțiilor;
– nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografia/Tematica în vederea participării la concurs:
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I și II ale parții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și
barbati, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 233/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
9. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărirea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărarea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicată;
15. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă
şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile ulterioare;
16. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, art. 612 si art. 615.
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariapascani.ro- Organizarea – Carieră – Anunţuri Concursuri.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.
Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.
Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Acum cateva zile au fost scoase la concurs patru posturi de muncitori necalificati iar la inceputul lunii trecute un post pentru inspector de specialitate in cadrul Serviciului Serǎ şi Administrare Spaţii Verzi.
Mentionam ca din luna august a.c salariile fuctionarilor si personalului contractual din Primaria Pascani au fost majorate, in unele cazuri consistent, mai ales la debutanti.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :
1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
2. curriculum vitae, modelul comun european;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
6. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
9. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
10. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Atribuţiile prevăzute în fișa postului pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale, conform Fişei postului nr. 9732/14.05.2021- un post:
1. Raspunde de intocmirea, proceselor verbale de receptie, cand este cazul (perioada
cand lipseste persoana desemnata prin dispozitie)
2. Participa in teren la receptia la terminarea lucrarilor(perioada cand lipseste persoana
desemnata prin dispozitie )
3. Tine evidenta proceselor verbale de receptie, in registru special si transmite lunar un exemplar din procesele verbale de receptie la Serv. Taxe si impozite locale in vedera luarii in evidenta;
4. Ţine şi răspunde de evidenţa tuturor actelor pe care le instrumentează;
5. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
6. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul aparatului propriu la elaborarea
programelor şi proiectelor privind strategiile de dezvoltare a comunităţii;
7. Întocmeşte şi actualizează baza de date ;
8. Respectă prevederile regulamentului intern şi procedurilor de lucru privitoare la
postul său;
9. Întocmeste proiecte de hotărâri ale Consiliului Local și de dispoziții ale Primarului
specifice domeniului de activitate, precum și rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării în Consiliul Local;
10.Îndeplineste și alte atribuții stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Pașcani, dispoziții ale Primarului municipiului Pașcani;
11.Propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare Respecta codul de conduita a functionarilor publici;
12.Asigură arhivarea şi predarea în arhivă a copiilor documentelor emise de compartiment.
13. Întocmeste proiecte de hotărâri ale Consiliului Local și de dispoziții ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum și rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării în Consiliul Local;
14.Respectă cerințele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008.
15. Comunică RMC sau șefului ierarhic superior orice neconformitate depistată în cadrul Municipiului Pascani, cu privire la sistem, produs sau proces, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008.
16.Obligațiile fiecărui angajat cu privire la respectarea cerintelor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de munca și imbolnăvirilor profesionale sunt în conformitate cu Legea sănătații și securității în muncă nr.319/2006, Art.22 si Art.23.

 

 

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow