14.4 C
Paşcani
joi, iunie 8, 2023
Array

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 PAȘCANI ANGAJEAZA BUCATAR

 

ANUNȚ PENTRU OCUPARE POSTULUI DE BUCĂTAR

 

Grădinița cu program prelungit nr 2 Pașcani, organizează concurs pentru ocuparea postului de bucătar, perioadă nedeterminată, locația Grădinița cu Program Prelungit nr. 1  Pașcani.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale conform art, al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completăril ulterioare.

 

 

Condiţii generale de ocupare a postului:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoştinţe de limba română scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitatea deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de alte unităţi sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de bucătar.

 1. Studii medii de specialitate/profesionale/calificare, în domeniu;
 2. Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 3. Abilităţi pentru munca în echipă;
 4. Disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end;
 5. Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere;
 6. Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă: în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;

 

Concursul se va organiza conform calendarului :

 • 1, 4, 5 septembrie 2017 – depunerea dosarelor în intevalul orar 9.00 – 15.00;
 • 6 septembbrie 2017 – verificarea dosarelor;
 • 7 septembbrie 2017 – ora 10 –  proba scrisă;
 • 8 septembrie  2017 – ora 9 – proba practică și interviul;
 • 8 septembrie 2017 – ora 13 – afișarea rezultatelor;
 • 8 septembrie 2017 – în intervalul 13.30 – 14.30 depunerea contestațiilor
 • 8 septembrie 2017 – ora 16 afișarea rezultatelor finale

Conform art. 6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată de conducătorului unității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuare unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția public;
 4. carnetul de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazier judiciar;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae ;
 8. recomandare de la ultimul loc de muncă.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs.

Depunerea dosarelor se va face la secretariatul unității – Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Pașcani, Str. Sportului nr.11, tel. 0232 762971/ 0232767003, înre orele 9 -15.

Concursul se va susține la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Pașcani, Str. Sportului nr.11, tel. 0232 762971/ 0232767003.

 

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow