25.2 C
Paşcani
luni, mai 29, 2023
Array

Gazon pentru spaţiile verzi din Paşcani. Primăria cheltuie 150.000 de lei

Administratia din Paşcani cumpăra gazon în valoare de aproape 150 000 lei. Achiziţia se face cu bani de la bugetul local iar ofertele pot fi depuse cel târziu până mâine la sediul instituţiei. Este vorba despre o suprafaţă de 4200 mp care urmează să fie aşternută pe spaţiile verzi din zonele centrale ale municipiului.
Primăria a mai cumpărat de curând 1000 de bucăţi de crizanteme şi 840 butaşi de muscate curgătoare, suma scoasă la licitaţie fiind de 15 450 lei fără TVA.

 

Iata anuntul:

Nr. 12667 /IP/08.09.2017

Denumire achizitie: SERVICII DE ACOPERIRE CU RULOURI DE GAZON

Tip achiziție: servicii

Valoarea estimata a achizitiei: 126.000 lei fără TVA

Cod CPV: 77314100-5 Servicii de acoperire cu gazon (Rev.2)

Caiet de sarcini x atașat.

Cantitate : 4200 mp.

Condiții de prestare: conform caietului de sarcini

Conditii de plata : conform contract

Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și prin e-mail achizitii@primariapascani.ro , după primirea notificării din partea autorității contractante.

Documente solicitate:

– Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător

– Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.

– Formulare conform anexei, dupa caz;

NOTA: Certificatul constatator se va prezenta de ofertantul individual / ofertantul asociat candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător;

In cazul unei asocieri, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII:

Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractantii cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat în oferta, înaintea semnarii contractului .

NOTA:

In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.

Acordul de asociere va trebui legalizat de asocierea câstigatoare înainte de semnarea contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele;

PROPUNEREA TEHNICĂ

– Oferta tehnică va conține obligatoriu descrierea modului de realizare a serviciilor de acoperire cu rulouri de gazon în corespondenta cu cerintele din caietul de sarcini. Oferta care nu descrie toate operatiile solicitate prin caietul de sarcini va fi considerate neconforma.

– Ofertantul va prezenta declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca;

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Oferta financiara va fi exprimata in lei fara TVA pentru cantitatea totala de 4200 mp si se va posta in catalogul SEAP.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

Termenul limita de depunere a ofertei: 12.09.2017

Modalitatea de finalizare a achizitiei : contract

Modalitatea de selectare :

Va fi selectată oferta operatorului economic care are ”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii ofertei cu solicitarile din anunțul de publicitate. Ofertantul care a primit o astfel de notificare, are obligația de a transmite cât mai repede documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e–mail: achizitii@primariapascani.ro și în termen de 2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta . Dacă documentele transmise și propunerea tehnico si financiară sunt conforme, dupa deliberare, autoritatea contractanta va finaliza achizitia în SEAP.

Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului / documentelor în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.
In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii.

Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin publicarea pe site-ul www.primariapascani.ro secțiunea ACHIZITII PUBLICE, atașate anunțului..

La procedura de achiziție directă NU SE ADMIT CONTESTAȚII

Informatii suplimentare:

Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț exprimata in lei fara TVA pentru cantitatea totala de 4200 mp , cu denumirea indicata în anuntul de publicitate:

ANUNT nr. 119639 – SERVICII DE ACOPERIRE CU RULOURI DE GAZON,

iar la descriere se va mentiona: ”Conform specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini nr.12667/CS/28.08.2017, disponibile pe site-ul www.primariapascani.ro – sectiunea ACHIZITII PUBLICE”, conditii de livrare “conform contract“ si conditii de plata “conform contract” și codul CPV: 77314100-5 Servicii de acoperire cu gazon (Rev.2)

Ofertele care nu respecta denumirea solicitata, nu se iau in considerare.

Anunț publicitar în SEAP nr. 119639 / 08.09.2017

Persoane de contact:

SIMON CRISTINA – Consilier Achizitii Publice – telefon/fax: 0232.718250.

e-mail: achizitii@primariapascani.ro

LORENȚ MIHAI-CRISTIAN – Șef Serviciu Sera si Spatii verzi – telefon: 0744.256380

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow