17.6 C
Paşcani
luni, mai 29, 2023
Array

Examen pentru promovarea în grad a salariaţilor din Primăria Paşcani

La câteva zile după aprobarea noii grile de salarizare, valabilă de la 1 iulie 2017, administraţia din Paşcani a mai găsit o soluţie pentru creşterea veniturilor funcţionarilor şi personalului contractual: avansarea în grad profesional.

Lista este deschisă tuturor celor care îndeplinesc condiţiile legale de vechime şi doresc să obţină o gradaţie în plus la salariu. Pentru asta trebuie să susţină un examen în scris, proba programată să aibă loc pe 5 septembrie de la ora 10.00 la sediul Primăriei şi un interviu, după cinci zile de la prima probă. Pentru a putea participa, cei interesaţi trebuie să aibă minim 3 ani de vechime, calificative bune la evaluările profesionale şi să nu aibă cazier administrativ.

Iata anuntul de pe ste-ul Primariei Pascani

ANUNŢ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL,

Primăria municipiului Paşcani,cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan Cel Mare, nr. 16, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani .

Examenul de promovare constă în trei etape :

-Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru promovarea în grad profesional ;

-Proba scrisă care se va desfăşura în data de 05.09.2017 la ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Paşcani;

-Interviul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în maxim 5 zile lucrătoare de data susţinerii probei scrise;

Condiţiile de participare la examen :

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut vor prezenta la Compartimentul Management Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Paşcani o cerere de înscriere la examenul de promovare în grad, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului (04.08.2017 până la data de 23.08.2017 inclusiv).

Bibliografia pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional, stabilită la propunerea şefilor compartimentelor de specialitate în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad este următoarea :

BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului Informare,Consiliere şi Relaţii cu Societatea Civilă

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completarile ulterioare;

5. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completarile ulterioare;

7. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

8 Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

9. H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, modificată şi completată;

10. OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite,cu modificările şi completarile ulterioare;

11. Legea 486/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite;

12. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Taxe şi Impozite Locale

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX -Impozite şi taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX –Impozite şi taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

7. O.G. nr. 2/ 2001 privind privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Comunitar de Asistenţă socială şi Autoritate tutelară

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, modificată şi completată;

5. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, actualizata;

6. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, modificată şi completată ulterior;

7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

8. O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, modificată şi completată ulterior;

10. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, modificată şi completată ulterior;

11. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior;

12. Lege nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completarile ulterioare.

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului Asociaţii de Proprietari

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

6. O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului Registru Agricol

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completarile ulterioare;

5. Ordinul nr. 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, cu modificările şi completarile ulterioare;

6. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare; comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completarile ulterioare;

9. Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completarile ulterioare;

10. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;

11. H.G. nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată – privind arendarea terenurilor;

13. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

14.O.G. nr. 33/ 2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale,cu modificările şi completarile ulterioare;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

5. H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;

6. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow