25.8 C
Paşcani
sâmbătă, august 13, 2022

Deputatul Sorin Nacuta: Reabilitarea energetică și seismică a clădirilor rezidențiale de locuit și a celor publice

 

Pe 25.03.2022 au fost publicate in Monitorul Oficial, Ghidurile de finanțare aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, privind schemele de finanțare pentru renovarea energetică și seismică a clădirilor de locuit și a clădirilor publice.

La 1 aprilie va fi lansată cea mai mare finanţare de până acum, pentru eficientizarea energetică şi asigurarea siguranţei seismice a blocurilor de locuinţe şi a clădirilor publice, finanţate prin PNRR şi gestionate de MDLPA.

Se estimează că se vor putea renova circa 4.333 de clădiri, din care 1.733 blocuri şi 2.600 clădiri publice, cu un buget de 2,82 miliarde de euro.

Recomand cetățenilor să profite de această oportunitate, să aibă inițiativă în luarea deciziilor la nivelul asociațiilor/condominiilor pentru accesarea acestor fonduri, să solicite sprijin primăriilor pentru întocmirea documentațiilor și depunerea cererilor de finanțare.

Prezint în această postare criteriile de eligibilitate pentru finanțare, demersurile minime care trebuiesc făcute în timp scurt și avantajele majore ale acestui program de finanțare. Detalii pot fi consultate în ORDIN nr. 444 din 24 martie 2022, dar vă pot sta la dispoziție cu lămuriri suplimentare.

Foarte important este faptul că nu se solicită cofinanţare nici din partea autorităţilor locale, nici din partea proprietarilor şi se aplică principiul primul venit – primul servit. Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri. Fondurile sunt teritorializate pe judeţe pentru a asigura dezvoltarea echilibrată a teritoriului ţării.

În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme – MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare.

Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50% în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare, pentru fiecare clădire.

 1. Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare?
 • Prima rundă: 1 aprilie 2022 – 30 mai 2022. Termen estimat pentru verificare: 31 iulie 2022
 • A doua rundă: 1 august 2022 – 1 septembrie 2022. Termen estimat pentru verificare: 31 decembrie 2022

Cererile de finanțare se depun prin sistemul informatic, pe site-ul www.mdlpa.ro/investiţii/PNRR , cu un utilizator şi parolă securizată aferentă fiecărei UAT.

 1. Alocare financiară totală eligibilă: 744.705.000 Euro, repartizată teritorial. Județul Iași are alocată suma eligibilă:

Județ Valoare eligibilă PNRR renovare moderată (euro) Valoare suplimentară cf. OUG 124/2021*(euro)

Valoare cumulată PNRR+sumeOUG 124/2021

Valoare totală eligibilă** (euro)

IAȘI 19.363.608 5.809.082 25.172.690 23.914.056

Pentru solicitanții eligibili este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, de 14.625.000 Euro.

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.500 mp arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:

 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată* de 200 Euro/mp (arie desfășurată**), fără TVA;
 • cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată* de 250 Euro/mp (arie desfășurată**), fără TVA;
 • cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.
 1. Solicitanții proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

Unitățile Administrativ Teritoriale – UAT comună, oraș, municipiu, municipiu reședință de județ, județ, Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului București).

Asociațiile de proprietari vor pune la dispoziția Solicitantului Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanțării prin PNRR.

În cazul în care proprietarii nu sunt constituiți în asociații de proprietari, aceștia vor pune la dispoziția Solicitantului o Hotărâre a proprietarilor prin care se aprobă solicitarea finanțării prin PNRR, care să conțină acordul scris al tuturor proprietarilor.

Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari/Hotărârea proprietarilor trebuie să conțină următoarele informații minime:

1) aprobarea intervențiilor/măsurilor de creștere a eficienței energetice;

2) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenții propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente în cazul asociațiilor de proprietari și toți proprietarii în cazul în care nu există asociație de proprietari constituită);

3) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenții în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluția tehnică prevede intervenții în interiorul apartamentelor);

4) numărul apartamentelor cu destinație locuință aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice, precum și numărul apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenții propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spațiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).

În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociații de proprietari, este necesar acordul proprietarilor de apartamente, în proporția prevăzută la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, cu raportare la numărul proprietarilor de apartamente aferenți fiecărei asociații de proprietari.

În cazul în care în cadrul unei asociații de proprietari sunt incluse mai multe blocuri și doar unul din acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârilor AGAP se va putea lua cu acordul scris al majorității proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociației de proprietari, fiind aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut în statutul asociației de proprietari respective.

Dacă blocul a fost construit cu spații comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință la parter, iar proprietarii acestor spații nu sunt de acord cu lucrările de intervenție prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spațiile comerciale de la parter. Astfel, în cadrul Hotărârii AGAP, la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, toate spațiile comerciale/spațiile cu altă destinație decât cea de locuință situate la parterul blocului nu vor fi luate în considerare.

În situația în care există la parter spații comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință, dar blocul nu a fost construit cu astfel de spații, acestea vor fi tratate ca și spațiile comerciale aflate la nivelele superioare/etaje.

Atenție: Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari precum și Hotărârea proprietarilor nu se vor include ca anexă la cererea de finanțare, ci se vor păstra de Solicitant în vederea unor verificări ulterioare, de către instituțiile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare.

Totodată, Asociațiile de proprietari/proprietarii vor prezenta la Solicitant un tabel cu toți proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente (în cazul asociațiilor de proprietari) și acordul scris al tuturor proprietarilor (în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în asociație de proprietari) privind solicitarea finanțării în cadrul PNRR, și pentru lucrările de intervenție propuse prin documentația tehnico-economică.

 1. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelului de proiecte?

– solicitantul poate depune mai multe cereri de finanțare, pentru mai multe clădiri;

– prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale (blocuri de locuințe) din mediul rural și urban;

– pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință din incinta clădirilor rezidențiale multifamiliale deținute de operatori economici, se va acorda un ajutor de minimis, care va fi gestionat concomitent cu lucrările, pentru a se asigura derularea completă a lucrărilor. Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro, pe perioada a trei ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs). Forma ajutoarelor (scutiri de la plata unor taxe, garanții, facilități privind creditele primite, dobânzi subvenționate, garanții bancare – ORDIN nr. 434 din 23 martie 2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis);

– pentru a fi eligibilă, o clădire trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: clădirea este construită (are lucrările finalizate din punct de vedere fizic) înainte de anul 2000, să nu fie încadrată în clasa I de risc seismic sau în clasa II de risc seismic și – dacă e cazul – să aibă finalizate lucrările de consolidare antiseismică la data depunerii proiectului;

– lucrările parțiale de reabilitare, efectuate după 1 februarie 2020, sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiția demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid.

 1. Lucrările eligibile:

5.1 Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

 • izolarea termică a fațadei, prin:
 • înlocuirea tâmplăriei interioare către spațiile neîncălzite, exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
 • izolarea termică a fațadei – parte opacă (termoizolarea pereților exteriori, inclusiv termo- hidroizolarea terasei;
 • reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite;
 • înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară;
 • închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă;
 • izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter;
 • izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului sau a podului existent al clădirii;

5.2 Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie;

5.3 Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior:

– soluții de ventilare naturală sau mecanică;

– soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;

– înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip „numai aer”;

5.4 Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri:

 • reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;
 • instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.

5.5 Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;

5.6 Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald:

 • montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;
 • realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale;

5.7 Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;

5.8 Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, respectiv instalarea infrastructurii încastrate (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice);

5.9 Alte tipuri de lucrări:

 • repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;
 • repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, dacă aceasta nu conduce la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
 • demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție
 • repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
 • înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate
 • reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.
 1. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2026
 2. Anexele importante la cerere de finanțare:
 • Declarația privind asumarea implementării investiției, a solicitantului.
 • Raport de expertiza tehnică (evaluare calitativă) a clădirii la acțiuni seismice (pentru fiecare componentă – clădire în parte).
 • Raportul de audit energetic, inclusiv fișa de analiză termică și energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanță energetică (pentru fiecare componentă – clădire în parte).
 • Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, în baza acordului asociației de proprietari. În Hotărâre trebuie să fie inclusă valoarea maximă eligibilă a proiectului.
 • O descriere sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instalațiilor aferente acesteia), așa cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor de performanță.

Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:

 • Extras al cărții tehnice a clădirii, fișa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau alt document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită înainte de anul 2000 (dacă din conținutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informațiile respective).

Chiar dacă pare greu, nu este imposibil. SUCCES!

Sorin NĂCUȚĂ, deputat de Iași

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Movila: Patru dosare grele care arată românilor că poți muri cu dreptatea în mână.

10 august, Colectiv, dosarul Revoluţiei, Mineriada. Patru dosare grele...

România educată este repetentă (P)

România este din nou codașa Europei în ceea ce...

Petru Movila: Unde sunt autostrăzile si spitalele?

Că în Regiunea de Nord-Est nu există infrastructură şi...

Deputatul Sorin Nacuta: ,,Amenajarea Hidroenergetică Paşcani’’ din nou în atenție

În urma demersurilor repetate, către Ministerul Energiei și Guvernul...
Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow