10.8 C
Paşcani
vineri, martie 24, 2023
Array

Cum poti sa devii politist

Vă facem cunoscut că şi în anul 2015 Ministerul Afacerilor Interne va organiza sesiuni  de admitere pentru următoarele instituţiile de învăţământ:

 

o      Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti

            – specializarea „ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă –  durata studiilor fiind   de 3 ani(număr de locuri 250);

            – specializarea „drept”,  forma de învăţământ cu frecvenţă – durata studiilor fiind de  4 ani(număr de locuri 65).

         Discipline de concurs:

         – Istoria Românilor

         – Gramatica limbii română

         – Limba modernă( engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă – la alegere)

 

o      Şcoala postliceală de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina şi Şcoala postliceală de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”, Cluj-Napoca – durata studiilor – 2 ani.

         Discipline de concurs:

         – Limba română (probleme de fonetică, vocabular şi gramatică);

         – Limba modernă (engleză şi franceză – la alegere).

Numărul total de locuri scoase la concurs   pentru sesiunea 2015, este de 625 de locuri din care:

500 pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Câmpina şi

125 pentru Şcoala de Agenţi de Poliţiei Cluj-Napoca.

 

 

Etapele concursului de admitere :

 etapa I de selecţie , se realizată la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, respectiv aexaminării medicale şi a evaluării psihologice.

     Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la Centrul Medical Judeţean Iaşi şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare;

    Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI;

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

 

etapa II-a de selecţie , se realizează la instituţiile de învăţământ menţionate mai sus, respectiv a contravizitei medicale, a probei de verificare a aptitudinilor fizice şi a probei de verificare a cunoştinţelor.

 

 

                 Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 

 1. Condiţii legale   pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere:
 2. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 3. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 4. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţa semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

 1. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi,iar în cazul candidaţilor la

concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

 1. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada

absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

 1. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită

admise şi practicate în societate;

 1. h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire

penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 1. i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 2. j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite

prin lege;

 1. k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr.

360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere:

 

 1. a) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 2. b) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 3. c) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

 

        Vă facem cunoscut faptul că, doritorii(candidaţii) pot opta atât pentru Academia de Poliţie cât şi pentru una din şcolile postliceale, întrucât graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

 

DOSARELE DE RECRUTARE conţin documentele prevăzute de reglementările în vigoare care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, iar modelul acestora vor putea fi procurate de către persoanele interesate de la structurile de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi.

 

 1. Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt :

– cererea de înscriere(după model) şi CV;

– copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse(pentru

candidaţii care provin din promoţiile anterioare) sau adeverinţa eliberată de liceu din care să rezulte faptul că este înscris la sesiunea de bacalaureat 2015 şi copia legalizată după foaia matricolă(numai pentru absolvenţii promoţiei 2015);

– copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a

livretului militar;

– copii legalizate ale certificatelor de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi

fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

– a utobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

– cazierul judiciar pentru candidat;

– caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de

învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la   absolvire;

– 3 fotografii tip buletin de identitate(3 x 4 cm );

– 2 fotografii color 9 x 12 cm.

– fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

– avizul psihologic;

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

 

Suplimentar documentelor evidenţiate mai sus, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

 

Cei interesaţi se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, telefoane de contact: 0232/302111, 0232/302115 şi 0232/302190 sau pot consulta site-ulwww.ispolitiaromana.ro/carieră/admitere , www.academiadepolitie.ro sau www.scoalapolitie.ro şiwww.scoalapolcj.ro unde se află postate alte elemente de interes pentru candidaţi.

       De precizat este faptul că, examinarea medicală, evaluarea psihologică şi contravizita medicală sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare.

 

IPJ IASI

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow