25.8 C
Paşcani
vineri, mai 27, 2022
Array

Consilierul primarului demonstreaza ca patronul de la Actualitatea TV este un mincinos

Urmare a publicării de către SC MGR ADVERTISING SRL, pe site-ul www.newspascani.com a articolului Cum a accesat trei proiecte europene firma primarului Dumitru Pantazi având datorii la Primărie! Tun din bani europeni în valoare de peste 3.000.000 euro!, prin care se fac referiri nereale cu privire la:
– exercitarea de către dl. Dumitru Pantazi a funcției de primar sau viceprimar al municipiului Pașcani, în scop exclusiv personal,

– determinarea unor funcționari de către de către dl. Dumitru Pantazi, în calitate de Primar al municipiului Pașcani, pentru a săvârși fapte care ar întruni elementele constitutive ale u or infracțiuni,
prin utilizarea de către dl. Răzvan Grecu a unor elemente tehnice și juridice voit eronate, apte de a induce în eroare publicul,
aspecte care sunt de natură să afecteze negativ imaginea instituției publice – Primăria municipiului Pașcani, al cărei salariat sunt și subsemnatul, precum și imaginea dlui. Pantazi Dumitru, Primar al Municipiului Pașcani, al cărui consilier sunt,
având în vedere faptul că, anterior publicării articolului menționat, contrar deontologiei profesionale, nu s-a solicitat un punct de vedere instituției publice/persoanelor fizice vizate, deși această obligație profesională era în sarcina sa, dacă acționează în calitate de jurnalist, conform pct. 2.2 din Codul Deontologic al Jurnalistului elaborat de Convenţia Organizaţiilor de Media,
în scopul informării corecte a publicului cu privire la raportul juridic existent între Municipiul Pașcani/Primăria Municipiului Pașcani și SC AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI SA,
subsemnatul Dionisie Afloroaei, consilier al Primarului Municipiului Pașcani, formulez prezentul punct de vedere cu privire la articolul vizat, pe care am solicitarea de a-l publica integral, în scopul informării corecte și complete a opiniei publice cu privire la activitatea instituției publice.
*
1. Cu privire la aserțiunea incorectă a dlui. Grecu Răzvan referitoare la emiterea de către Serviciul Taxe și Impozite Locale a unor Certificate de atestare fiscală conținând date nereale
Obligațiile de plată ale SC AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI SA către Municipiul Pașcani s-au născut în temeiul Contractului de închiriere nr. 24 din data de 06.10.1997.
Conform prevederilor legale (art. 1 alin. (4) din Codul de procedură fiscală), dar și practicii judiciare constante a Înaltei Curți de Casație și Justiție (de ex. Decizia ICCJ nr. 2377/2006, Decizia ICCJ nr. 1608/2009, Decizia ICCJ nr. 390/2012 etc), obligațiile de plată născute din contractele de închiriere încheiate între Unitățile Administrativ Teritoriale și societățile comerciale/persoanele fizice sunt exclusiv datorii comerciale și nu datorii fiscale.
Cu privire la datoria SC AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI SA față de Municipiul Pașcani, Curtea de Apel Iași a decis irevocabil că sumele datorate de societate bugetului local sunt obligații de natură comercială, asumate prin Contractul de închiriere nr. 24/1997 și nu reprezintă impozite sau taxe locale, așa cum acestea sunt definite conform Codului fiscal (Decizia nr. 387/CA din data de 08.09.2008 pronunțată de Curtea de Apel Iași în Dosarul nr. 8151/99/2007).
Nefiind datorii fiscale sau asimilate acestora, ele nu sunt supuse regulilor prevăzute de Codul Fiscal, Codul de procedură fiscală, Ordinului MFP nr. 752 din 11 mai 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.
Certificatele de atestare fiscală cuprind exclusiv totalul obligaţiilor fiscale principale și accesorii, exigibile la datele prevăzute de art. 112 din Codul de procedură fiscală (art. 5 din Ordinul MFP nr. 752/2006).
În consecință, obligațiile SC AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI SA față de Municipiul Pașcani, născute în temeiul Contractului de închiriere nr. 24 din data de 1997 nu puteau fi cuprinse în Certificatele de atestare fiscală emise de Serviciul Taxe și Impozite Locale Pașcani.
Drept urmare, este vădit nefundamentată aserțiunea referitoare la nelegalitatea/caracterul fals al emiterii Certificatelor de atestare fiscală.
*
2. Cu privire la aserțiunea nefundamentată a dlui. Grecu Răzvan conform căreia acțiunile dlui. Dumitru Pantazi, în calitate de Primar al municipiului Pașcani, au fost canalizate spre ștergerea datoriilor SC AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI SA
În calitate de Primar al Municipiului Pașcani, dl. Pantazi Dumitru a acționat în judecată SC AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI SA pentru recuperarea datoriilor. Litigiul este în curs de soluționare, fiind în etapa de apel la Curtea de Apel Iași.
Demersurile de recuperare a unor eventuale debite ale SC Agrocomplex Lunca Pașcani SA trebuiau inițiate din data de 08.09.2008, dată a pronunțării Hotărârii irevocabile a instanței privind anularea HCLM Pașcani nr. 145/19.09.2007 (Decizia nr. 387/CA din data de 08.09.2008 pronunțată de Curtea de Apel Iași în Dosarul nr. 8151/99/2007).
Trebuie să se rețină că persoana îndeplinind funcția de ordonator principal de credite la data de 08.09.2008 era dl. Crăciunescu Grigore, care avea obligația de a întreprinde demersurile pentru stabilirea creanței, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, înregistrarea acesteia în bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Pașcani, și urmărirea modului de îndeplinire a procedurilor pentru recuperarea acesteia.
Astfel, conform alin. (2) al art. 23 din Legea 273/2006, ordonatorii de credite răspund de:
a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) urmărirea modului de realizare a veniturilor; […]
e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare; […]
g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale.
Conform art. 57 din Legea 273/2006, (1) ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor, în următoarea structură: a) la venituri: – prevederi bugetare iniţiale; – prevederi bugetare definitive; – încasări realizate; b) la cheltuieli:- credite bugetare iniţiale; – credite bugetare definitive; – plăţi efectuate.
(2) Trimestrial şi anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situaţii financiare asupra execuţiei bugetare, care se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice.
(3) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţă, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi pe cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale.
(4) Situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative.
Este de menționat faptul că, în perioada 2008 – 2012, dl. Crăciunescu Grigore, în calitate de Primar și ordonator principal de credite, nu a cuprins în contul anual de execuție vreo sumă ca fiind datorată de SC Agrocomplex Lunca SA Pașcani, iar în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli aferente perioadei 2008 – 2012, suma reprezentând eventuala chirie datorata de societate bugetului local nu a fost inclusă în capitolul de venituri, în ciuda faptul că hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă la data de 08.09.2008.
Prin urmare, solicit a se avea în vedere faptul că:
– în calitate de Primar al Municipiului Pașcani, dl. Dumitru Pantazi a întreprins până în prezent toate demersurile pentru recuperarea debitelor, indiferent de societatea comercială, inclusiv față de SC AGROCOLPEX LUNCA PAȘCANI SA,
– Considerăm că responsabilitatea legală privind prescripția dreptului de creanță al municipiului Pașcani aparține în exclusivitate dlui. Crăciunescu Grigore, Primar și ordonator de credite al municipiului Pașcani în perioada 2008 – 2012,
– În măsura în care instanța de judecată va constata prescripția dreptului Municipiului Pașcani de a recupera vreo sumă de bani, în calitate de Primar al Municipiului Pașcani, dl. Dumitru Pantazi va depune toate demersurile legale pentru recuperarea prejudiciilor de la persoanele responsabile.
3. Cu privire la aserțiunea falsă conform căreia în calitate de Viceprimar sau Primar al Municipiului Pașcani, dl. Dumitru Pantazi, a determinat funcționari publici la săvârșirea vreunui abuz în favoarea oricărei persoane, inclusiv SC AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI SA
În calitate de Viceprimar sau Primar al Municipiului Pașcani, dl. Dumitru Pantazi s-a abținut de la adoptarea oricărei decizii economice sau administrative cu privire la această societate.
Solicit pe această cale oricărui funcționar din Primăria Municipiului Pașcani să spună public orice tentativă din partea dlui. Dumitru Pantazi de instigare la săvârșirea unor ilegalități.
Având în vedere ambiguitatea sintagmei utilizate de către dl. Grecu Răzvan, în sensul că lucrurile sunt cât se poate de clare cu privință la abuzurile comise de funcționarii publici în favoarea AgroComplex Lunca Pașcani S.A., solicit acestuia să precizeze numele funcționarului care a săvârșit fapta insinuată, precum și descrierea concretă a faptei.
*
În concluzie, solicit a se lua act de erorile grave în care este indus publicul de către dl. Răzvan Grecu, în scopul exclusiv al denigrării instituției publice – Primăria Municipiului Pașcani, precum și a unor reprezentanți și funcționari din cadrul acesteia.
Prin urmare, solicit public dlui. Răzvan Grecu corectarea cu promptitudine a erorilor care apar în materialul publicat, pe baza clarificărilor juridice oferite. La solicitarea acestuia, mă ofer să îi transmit în scris orice clarificări juridice pe care le consideră necesare, în scopul elaborării corecte a materialelor pe care intenționează să le facă publice cu privire la subiectul în discuție.
Pașcani, 27 august 2014
Consilier al Primarului Municipiului Pașcani
Dionisie Afloroaei

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articoleAdis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow