-2.6 C
Paşcani
miercuri, ianuarie 19, 2022

Concurs pentru un post de asistent social, la Primaria Pascani

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de inspector de specialitate(asistent social), gradul II,  din cadrul Serviciului Comunitar de Asistenţă Socială şi  Autoritate Tutelară în data de 09.05.2018  la ora 10,00 – proba scrisă şi  în termen de maxim 4 zile lucratoare de la  data susţinerii probei scrise  interviul – un post contractual de executie vacant de inspector de specialitate (asistent social), gradul II.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului  (până la data de 25.04.2018 inclusiv, ora 15,30).

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate posturile:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi  completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea asistenţă socială;

– condiţii de vechime de  minim 1 an, în specialitatea studiilor solicitate;

Bibliografia :

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 

1.Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãtile si institutiile publice;

3.Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicatã cu modificãrile si completãrile ulterioare;

4.H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

5.Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

6.H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

7.OUG nr.70/2011 privind mãsurile de protectia socialã în perioada sezonului rece, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

8.H.G.nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.nr.70/2011 privind mãsurile de protectie socialã în perioada sezonului rece, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

9.Legea nr.248/2015 privind stimularea participãrii în învãtãmântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

10.Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

11.Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizãrii sociale, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  Compartiment Management Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi  completările ulterioare:

 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ;

2. copia copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie, livret militar, livret de familie);

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ;

4. carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

7. curriculum vitae

8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

9. dosar cu şină sau de încopciat.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Primaria Pascani

DE LA ACELAȘI AUTOR

40% din cazurile de cancer sunt datorate stilului de viață. Ce poți schimba pentru a preveni apariția bolii

Cancerul reprezintă a doua cauză a mortalității în țările...

Ministrul Finanțelor: România va impozita multinaționalele cu 15% din profit de la 1 ianuarie 2023

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat, marți seara, că...

DN 28B (Târgu Frumos – Botoșani), extins cu o bandă pe fiecare sens

Potrivit imaginilor făcute publice de Direcția Regională de Drumuri...

Puşcărie pornind de la un cuvânt pe Facebook? O întâmplare incredibilă la Iaşi

Un tânăr era să-şi înceapă viaţa după gratii din...