8.5 C
Paşcani
vineri, martie 24, 2023
Array

Concurs pentru postul de referent debutant la Spitalul C.F. Pascani

Spitalul General C.F. Pascani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:
I. POST CU CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA:
1 post de referent debutant la Spitalul General CF Paşcani pentru compartimentul evidență statistică
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs (Comp. R.U.S.) pana la data de 05.02.2015 inclusiv, ora 15,00.
Concursul consta într-o proba scrisa si proba practica/ interviu, astfel:
Proba scrisă: va avea loc în data de 12.02.2015, ora 8,30 la sediul Spitalului General CF Paşcani;
Rezultatul se va afisa in data de 12.02.2015 ora 14,00, iar contestatiile se pot depune pana pe data de 13.02.2015 ora 14,00, iar rezultatul solutionarii li>contestatiilor se va afisa in data de 16.02.2015 ora 12.
Proba practica și interviul: se va susţine în data de 16.02.2015, ora 8,30 la sediul Spitalului General CF Paşcani;
Rezultatul se va afisa în data de 16.02.2015 ora 16, iar contestatiile se pot depune pana la data de 17.02.2015 ora 16,00, iar rezultatul solutionarii se va afisa in data de 18.02.2015 ora 12,00.
Rezultat final al concursului data de 18.02.2015 ora 14,00
Verificarea identitatii candidatilor, înainte de începerea probei scrise se va face numai pe baza buletinului sau a carții de identitate.
Pentru proba scrisa intrarea candidaţilor în sala de examen se va face pana la ora 8,15.
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

are cetăţenia română şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice de participare la concurs:

pentru postul de referent debutant:
Conditie obligatorie- studii postliceale cu profil prognoza si evidenta ,dovedite cu diploma de absolvire si experienta medicala de minim 2 ani de zile atestate cu referinte din partea unitatilor angajatoare;
1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
cerere de înscriere la concurs in care se menţionează postul pentru care candidatul concurează;
copia actului de identitate;
curriculum vitae;
copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
cazierul judiciar;
adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
2. Copiile de pe actele prevăzute la pct. 1 se prezintă însoţite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate şi se vor prezenta îndosariate într-un dosar cu şina în ordinea prevăzuta mai sus;
3. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea „admis” sau „respins”, la sediul spitalului în data 06.02.2015, ora 10,00.
4. Depunerea contestaţiilor se face pe data de 09.02.2015 ora 10 și rezultatul contestaţiilor se comunica candidaţilor, prin afisare, în data de 09.02.2015 ora 16,00.
6. Procedura de desfăşurare a concursului este in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Proba scrisa se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs. Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie sa obţină cel puţin nota 7,00 la fiecare proba.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

Stabilirea candidaţilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute de către candidaţii care au concurat pe acelaşi post la fiecare proba.
La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menţine candidaţii aflaţi in aceasta situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisie de concurs sau la nr. de telefon 0232/762905.

Sursa http://www.spitalulgeneralcf-pascani.ro

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow