22.3 C
Paşcani
duminică, iulie 25, 2021
22.3 C
Paşcani
duminică, iulie 25, 2021
Array

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante la Primaria Motca

Ultimele știri

Primăria Comunei Moţca, judeţul Iaşi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 funcţii publice de execuţie vacante :
1. Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Juridic- Studii universitare juridice de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, minim un an vechime în specialitatea studiilor
2. Consilier clasa I, grad profesional principal, Compartiment Contabilitate- Studii universitare economice de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor.
3. Consilier clasa I, grad profesional superior, Compartiment Contabilitate- Studii universitare economice de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor.
4. Consilier clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Agricol- Studii universitare agronomice sau administrative de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare agronomice sau administrative de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, minim un an vechime în specialitatea studiilor.
Data desfăşurării concursului proba scrisă- 05.05.2014, ora 10.00 interviul- 05.05.2014, ora 14.00.
Termenul de depunere a dosarelor de concurs este de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul instituţiei.

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

II. ACTE NECESARE înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante
1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.
2) Copia actului de identitate.
3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013.
5) Cazierul judiciar.
6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
8) Curriculum vitae.
9) Copia certificatului de naștere.
• Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
• Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
• Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
BIBLIOGRAFIE
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

1. Ordinul 1792/2002 al ministrului finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicată în Monitorul Oficial nr. 37 din 23.01.2003, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanţa nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 624 din 31.08.2003, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, în Monitorul Oficial nr. 799 din 12.11.2003, cu modificările şi completările ulterioare ;
4. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată în Monitorul Oficial nr. 242 din 31.05.1999, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
6. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008 cu modificările şi completările ulterioare.
8. O.M.F.P. nr. 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
9. O.M.F.P. nr. 1954/2005 – pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
10. Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordinul nr. 547 din 20 martie 2009 (Ordinul 547/2009) – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002;
12. Legea nr. 356/2013 – legea bugetului de stat pe anul 2014;
13. O.M.F.P. nr. 501/ 2013- pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

COMPARTIMENTUL JURIDIC

1. Constituţia României, republicată 2003.
2. Legea nr. 188/1999 privind statul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Codul de procedură civilă.
6. Codul civil.
7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
12. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici.
13. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
14. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
15. Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

COMPARTIMENTUL AGRICOL

1. LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici
2. LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicată privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
3. LEGE Nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonanta Guvernului nr. 28 /2008 privind Registrul Agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea privind fondul funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 -, republicată
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
7. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
8. Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător cu modificările și completările ulterioare.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Ce părere ai?

Meteo

Paşcani
cer fragmentat
22.3 ° C
24.1 °
21.3 °
62 %
2.1kmh
78 %
Dum
21 °
lun
28 °
mar
30 °
mie
30 °
joi
33 °

INFOBIT - STIRILE ZILEI

OPINII

Un sistem putred, in care omul nu conteaza!

Urmăresc cu uimire șirul evenimentelor privitoare la copiii obligați să meargă pe jos, printre mașini, câțiva km zilnic, până la locația provizorie, după ce...

Politica si cadourile pentru copii

Festivitatile programate la Pascani pentru Ziua Nationala a Romaniei sunt blocate. Daca vineri nu se va intampla o minune, pe 1 Decembrie nu vor mai...

Administratie si politica, fara suflet

PSD Pașcani a uitat să facă politică în cei 8 ani de zile cât a fost la putere.  S-a văzut și la ședința în...

PULSUL ZILEI