-1.7 C
Paşcani
marți, ianuarie 31, 2023

Concurs de angajare la Primăria Pașcani, exclusiv pentru persoanele cu handicap. Se caută un muncitor necalificat

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare exclusiv pentru persoanele cu handicap în data de 03.03.2022la ora 10,00 – proba scrisă şi  în termen de maxim 4 zile lucrǎtoare de data susţinerii probei scrise  interviul pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de muncitor necalificat, treapta II,  pe duratã nedeterminatã, cu normã întreagã în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor-Compartiment Evidenţa Persoanelor.

Concursul este organizat în baza prevederilor art.78, alin. (6) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, cu modificãrile şi completǎrile ulterioare.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisã şi interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrãtoare de la data afişãrii anunţului (pânã la data de 16.02.2022, inclusiv, ora.15,30).

 

Condiţii specifice de participare:

-cetǎţenie românã;

-18 ani împliniţi;

– studii medii sau generale;

-certificat de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate emis de comisiile

de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor muncipiului Bucureşti;

-apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;

-cazier judiciar fǎrǎ antecedente penale;

– nu se solicitã vechime în muncǎ;

 

Candidaţii trebuie sǎ îndeplineascǎ condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografia/tematica în vederea participării la concurs pentru postul contractual de muncitor necalificat ):

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 

 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicatǎ, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 3. Din Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare: CAP. III Obligaţiile angajatorilor

                                 SECŢIUNEA 1- Obligaţii generale ale angajatorilor

                                SECŢIUNEA a 4-a –Alte obligaţii ale angajatorilor – art. 12

                               CAP. IV Obligaţiile lucratorilor – art. 22,

 1. Din H.G. nr. 1425/2006 –pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ, cu modificările şi completările ulterioare:

               CAP. V Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

              CAP. VI Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific.

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie,  livret militar, livret de familie);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ;
 4. carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
 9. dosar cu şină sau de încopciat.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Atribuțiile postului:

Operaţiuni executate de lucrător în cadrul indeplinirii sarcinilor de serviciu:

 • Citește documente in format scris si le identifică după denumire sau codificare;
 • Comunica verbal cu ceilalți lucrători din cadrul compartimentului in scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
 • Trebuie sa poată utiliza simțul auzului cel puțin atunci când sunt puse in funcțiune alarme sonore în cazul unor situații de urgență;
 • Se deplasează autonom fără mijloace suplimentare de sprijin si/sau susținere a greutății corpului cu scopul:
 1. sa îndeplinească sarcina de lucru care consta in preluarea si predarea documentelor gestionate sau generate în alte locuri de muncă.
 2. sa se auto evacueze in cazul unor situații de urgență anunțate
 • Așază dosarele in ordinea numerelor de înregistrare;
 • Ordonează documentele conținute de fiecare dosar si le pregătește pentru legare, coasere si sigilare;
 • Utilizează mașina de găurit acționată electric pentru perforarea documentelor așezate în dispozitivul de legare;
 • Coase si leagă dosarele găurite conform instrucțiunilor primite;
 • Numerotează dosarele legate, le înregistrează pe categorii de documente si le preda personal la arhiva;
 • Răspunde de integritatea documentelor si dosarelor primite in lucru;
 • Respectă prevederile normelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 • Întocmește și înregistrează procesele-verbale de evidență anuală a dosarelor, pe categorii de documente, în vederea predării la arhivă;
 • Respectă prevederile art.22 și art.23 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă cu privire la respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

Riscurile profesionale la care este expusă persoana cu handicap în îndeplinirea sarcinilor de serviciu

 • Factori de risc mecanic (cădere la același nivel, cădere cu diferență de nivel, taiere, înțepare, strivire, alunecare, dezechilibrare, cădere de corpuri grele de la înălțime, etc)
 • Factori de risc electric (electrocutare directă si indirectă)
 • Factori de risc chimic
 • Factori de risc biologic
 • Factori de risc determinati de o suprasolicitare psihică
 • Factori de risc determinați de acțiuni greșite și omisiuni ale persoanei cu handicap.

Sursa Primaria Pascani

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow