More

  Concurs de angajare la Casa de Cultură din Pașcani

  Array

  Casa Municipală de Cultură ,,Mihail Sadoveanu Pașcani , cu sediul în Pașcani, str. Moldovei, nr.2,   organizează, în baza HG 286/2011 actualizat, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe duratănedeterminată, a postului contractual vacant de  referent așezăminte culturale ,studii superioare, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului de Specialitate .

  Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea  în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;

  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul  declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  Condiții generale și specifice :

  Condiții generale:  Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

  a)     are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

  b)    cunoaște limba română , scris și vorbit;

  c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d)    are capacitate deplină de exercițiu;

  e)     are o stare de sănătate  corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

  f)      îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

  g)     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiții  specifice:

  v  studii superioare de specialitate finalizate cu diplomă de licență sau echivalentul lor în domeniul regie teatru;

  v  cunoștințe de operare pe calculator;

  Probele stabilite pentru concurs:

  –          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei până la data de

  02.12.2015 inclusiv, ora 20,00.

  –          – proba scrisă în data de 14.12.2015 la ora 10,00;

  –          Interviul în data de 16.12.2015 la ora 10,00

  Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe siteul www.culturapascani.ro.

  Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/767054.

  Bibliografia în vederea participării la concurs.

  Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

  • Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
  •  Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea șI desfășurarea activității așezămintelor culturale
  • Regulamentul de organizare și funcționare al Casei Municipale de Cultură Mihail Sadoveanu Pașcani;
  • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;
   • Tudor Vianu – Scrieri despre teatru, București, 1977, Ed. Eminescu

  Ce părere ai?

  Related Articles

  Scandalul comisiilor de specialitate: Consilierul Ratoi refuza sa munceasca! Cum sunt si cum ar trebui sa fie impartite mandatele

  Un subiect care aparent nu are legatura cu agenda publica a cetatenilor a starnit un scandal de amploare intre reprezentantii puterii si cei ai...

  15 IANUARIE – ZIUA CULTURII NATIONALE

  Ziua Culturii Naţionale a fost marcată pentru prima dată la 15 ianuarie 2011, adică în urmă cu 10 ani. Data la care se sărbătoreşte...

  Preotul prins în prag de comă alcoolică la volan a fost scos din Biserică

  Preotul Pavel Pavel din Ruginoasa a fost prins băut la volan cu o alcolemie de  0.93 mg/l în aer expirat @ După  aceea, Mitropolia...

  INFOBIT - STIRILE ZILEI

  PULSUL ZILEI