17.3 C
Paşcani
sâmbătă, iulie 24, 2021
17.3 C
Paşcani
sâmbătă, iulie 24, 2021
Array

Ce posturi a scos la concurs Primaria Pascani. Vezi conditiile de participare

Ultimele știri

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr.16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţievacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani în data de 19.05.2014la ora 10,00proba scrisă şi în data de 21.05.2014 la ora 14,00 interviul.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (până la data de 07.05.2014 inclusiv, ora 16,00).

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate posturile :

Øcandidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare .

 Concursul se organizează pentru ocuparea următoarelor 6 funcţii publice de execuţievacante :

1.inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate:

Østudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;

Øvechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum 5 ani;

ØCursuri de operare pe calculator absolvite cu certificat/diplomă ;

2. consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Tehnic si Investitii:

Østudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  ingineriei civile;

Øvechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum 9 ani;

3.inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Asociaţii de Proprietari:

Østudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

Øvechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum 5 ani;

 

4.consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizarea Serviciilor de Transport:

Østudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineria transporturilor sau în domeniul inginerie mecanică;

Øvechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum 9 ani;

 

5.consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Programe Europene si Atragere Fonduri Structurale:

Østudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;

Øvechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum 9 ani;

ØCursuri de operare pe calculator absolvite cu certificat/diplomă ;

ØCursuri de perfecţionare în managementul proiectelor ;

ØCunoştinţe de limba engleză (certificat competenţe lingvistice limba engleză) ;

 

6.consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare Managementul Calitãţii:

Østudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Øvechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:minimum 9 ani;

ØCursuri certificate în managementul calitaţii;

 

Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere

la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 

1.inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate:

1.  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

2.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;

3.  Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată ;

4.  Legea contabilităţii nr. 82/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.  Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

6.  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

7.  Ordin  nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,cu modificarile si completarile ulterioare;

8.       Ordin nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice ;

9.  Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

10.            Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

11.  Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare ;

12.  Ordinul nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

13.  Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ;

14.  Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi   răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor  agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice,cu modificările şi completările ulterioare;

15.  Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste ;

 

2. consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Tehnic si Investitii:

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;

3.Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

4.Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

5.Legea nr. 10 / 1995  , privind calitatea in constructii , cu modificarile si completarle ulterioare;

6.HG nr 273 / 1994 privind Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora , cu modificarile si completarile ulterioare;

7.HG nr. 28 / 2008, pentru aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice , precum si a structurii si metodologiei de elaborate a Devizului General pentru obiective de investitii si lucrari de interventii , cu modificarile si completarile ulterioare;

8.ORDIN nr. 1.496 /2011-pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.Ordinul nr. 863/2008 al Ministerului Dezvoltarii , Lucrarilor Publice si Locuintelor privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 pentru  aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice , precum si a structurii si metodologiei de elaborate a Devizului General pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

 

3. inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Asociaţii de Proprietari :

 

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;

3Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;4.Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea nr.114/1996, legea locuintei, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

6.OUG nr. 69 / 2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. OUG nr. 18 / 2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.Lege nr. 153 / 2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

4. consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Monitorizarea Serviciilor de Transport :

 

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată;

4.Legea nr. 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 92 / 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.Legea nr. 218 / 2009 privind aprobarea <LLNK 12008    74180 301   0 46>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea <LLNK 12005   109180 301   0 47>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere;

7.Ordonanta nr. 27 / 2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.Ordinul nr.206/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.Ordin nr. 1.007 / 2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin <LLNK 12006  1892 50EE01   0 80>Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

10. Ordin nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a <LLNK 12007    92 10 201   0 55>Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

11. Ordin nr. 972 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

12. Ordin nr. 243 / 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori marfuri in regim de taxi.

 

5. consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Programe Europene si Atragere Fonduri Structurale:

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;

3.Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

4.HG 457 / 2008 – privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea 315 / 2004 – privind Dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.HG 1115 / 2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare;

7.H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale;

8.Hotararea nr. 491/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale;

9.Hotărâre nr. 802 / 2011pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale;

10.Hotărâre nr. 1.135 / 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţional, cu modificarile si completarile ulterioare;

11.O.U.G. nr. 64 /2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

12.Normele Metodologice din 26 iulie 2012de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

13.Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

14.Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

15.Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicatã;

16.Hotãrârea  nr. 28 din 9 ianuarie 2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

6.consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare Managementul Calitãtii:

1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;

3.Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

4.Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionalã în administratia publicã, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

5.Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes Public, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

6..Legea nr.161 din 19 aprilie 2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

7.Legea-cadru nr. 195 din 22 mai 2006-a descentralizării;

8.Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.946/2005, republicat,

pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial,, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

9.H.G. nr. 961 din 26 august 2009- privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;

10. SR EN ISO 9001:2008- Sisteme de management al calitãtii- Cerinte;

 

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 

1.  formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;

2.  copia actului de identitate şi ale altor acte de stare civilă(certificat de naştere, casătorie,livret de familie, livret militar);

3.  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4.  copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

5.  cazierul judiciar ;

 

 

6.  adeverinţă care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

7.  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

8.  aviz neuropsihiatric;

9.  curriculum vitae;

10.  declaraţia pe propria răspundere care să ateste faptul că  semnatarul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

11.  dosar cu şină sau de încopciat.

 

    Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs .

Ce părere ai?

Meteo

Paşcani
cer senin
17.3 ° C
20.1 °
13.9 °
84 %
1.7kmh
2 %
sâm
25 °
Dum
27 °
lun
28 °
mar
31 °
mie
32 °

INFOBIT - STIRILE ZILEI

OPINII

Un sistem putred, in care omul nu conteaza!

Urmăresc cu uimire șirul evenimentelor privitoare la copiii obligați să meargă pe jos, printre mașini, câțiva km zilnic, până la locația provizorie, după ce...

Politica si cadourile pentru copii

Festivitatile programate la Pascani pentru Ziua Nationala a Romaniei sunt blocate. Daca vineri nu se va intampla o minune, pe 1 Decembrie nu vor mai...

Administratie si politica, fara suflet

PSD Pașcani a uitat să facă politică în cei 8 ani de zile cât a fost la putere.  S-a văzut și la ședința în...

PULSUL ZILEI