17.6 C
Paşcani
luni, mai 29, 2023
Array

Asigurare pentru transportul banilor publici

Transportul de bani şi a instrumentelor de plată din casieriile administraţiei din Paşcani urmează sa fie asigurate. Măsura va fi luată la cerere organelor de control financiar,  pentru ca în situatia in care valorile sunt furate sau pierdute, pagubele să fie acoperite de asigurator.

În acest sens Primăria a publicat un anunţ de achizitie pentru servicii de consultanţă în valoare de 20.000 de lei fără TVA, cel mai probabil pentru un contract de 1 an de zile. Ofertele pot fi depuse până pe 8 august şi sunt valabile 60 de zile.

Iată anunţul publicat pe site-ul Primăriei Paşcani:

Denumire achizitie: Servicii de asigurare a bunurilor si valorilor pe timpul transportului
Tip achiziție: servicii
Valoarea estimata a achizitiei: 20.000 lei fără TVA
Cod CPV: 66515200-5 Servicii de asigurare a bunurilor
Caiet de sarcini x atașat.
Condiții de prestare: conform caietului de sarcini
Conditii de plata : conform contract
Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și prin e-mail achizitii@primariapascani.ro , după primirea notificării din partea autorității contractante.
Documente solicitate:
• Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător
• Certificat constatator emis de ONRCdin care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
„Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.
• Formulare conform anexei, daca este cazul;
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII:
Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractantii cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti, (daca este cazul). Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat în oferta, înaintea semnarii contractului de servicii.
PROPUNEREA TEHNICĂ
Oferta tehnică va conține obligatoriu descrierea modului de realizare a serviciilor asigurare a bunurilor si valorilor pe timpul transportului, descriere care trebuie să țină seama de precizările din Caietul de sarcini ;
Ofertantul trebuie sa figureze in Registrul Asiguratorilor si brokerilor de asigurare cu autorizatie de functionare valabila.
Se va prezenta Declaratia privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca.
PROPUNEREA FINANCIARĂ
Oferta va fi exprimată in lei fara TVA, se va publica in catalogul SEAP si va contine prima de asigurare anuala si frecventa de plata a primelor de asigurare. Oferta nu va contine franșize.
In cazul in care ofertantul este o firma de brokeraj, acesta trebuie sa prezinte oferta asiguratorului pe care il reprezinta, iar contractul se va incheia cu firma de asigurari.
Criteriul: pretul cel mai scazut
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile
Termenul limita de depunere a ofertei: 08.08.2017
Modalitatea de finalizare a achizitiei : contract
Modalitatea de selectare :
Va fi selectată oferta operatorului economic care are ”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de 2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii.
Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor.
La procedura de achiziție directă NU SE ADMIT CONTESTAȚII
Informatii suplimentare:
Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț cu Denumirea:
ANUNT nr. 112870
Cod CPV: 66515200-5 Servicii de asigurare a bunurilor
și la descrierea achiziției: Servicii de asigurare a bunurilor si valorilor pe timpul transportului, ”In conformitate cu Caietul de sarcini nr. 15649/31.07.2017”
disponibil pe site-ul www.primariapascani.ro – secțiunea Achizitii Publice, conditii de livrare “conform contract “ și conditii de plata “conform contract”.
Ofertele care nu respecta denumirea solicitata, nu se iau in considerare.
Anunț publicitar în SEAP nr. 112870/ 04.08.2017
Persoane de contact:
Simon Cristina – consilier Achizitii Publice – 0232.718250
Butnariu Georgiana – Șef Serviciu Taxe și Impozite Locale – tel. 0722.772152

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow