5 C
Paşcani
vineri, decembrie 1, 2023

ANUNŢ LICITAŢIE PENTRU CONCESIUNE

Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Heleşteni, comuna Heleşteni, numărul 131, județul Iaşi, Cod fiscal: 4541300, cod poștal: 707245, telefon: 0232 716768, fax: 0232 716770, e-mail: primariahelesteni@yahoo.com

Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
– teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, Tarla 4, parcela 139/1 CC, CF nr. 60464, nr. cadastral 60464, situat în Comuna Heleșteni, județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Heleșteni, în vederea Construire magazie cereale + garaj, conform caietului de sarcini, HCL Comuna Heleșteni nr. 06 /30.01.2023 și temeiul legal OUG 57/03.07.2019;
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Comunei Heleşteni,
3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Compartimentul Achiziții Publice al Comunei Heleşteni, Comuna Heleșteni, nr. 131, județul Iași.
3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
150 lei/exemplar, ce se achita în numerar la caseria instituției sau în contul RO53TREZ40721A30 0530XXXX – deschis la Trezoreria Pașcani, cod fiscal: 4541300

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:  29.05.2023, ora 11.00 (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.06.2023, ora 11.00 (minim 20 zile calendaristice fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Compartimentul Achizitii publice al Comunei Heleșteni, Comuna Heleșteni, nr. 131, județul Iași
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: în 2 exemplare (original si copie)
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.06.2023, ora 14.00, la sediul Comunei Heleşteni, comuna Heleşteni, numărul 131, județul Iaşi
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Iaşi, Strada Elena Doamna, numărul 1A, Iaşi, județul Iași, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.05.2023

Alte articole

Anunț de pierdere buletin. Oferim recompensă

Pierdut buletin nume IVANCIUC IRINA ROXANA, sat Stolniceni Prăjescu,...

Anunț de pierdere

Pierdut/distrus legitimatie de serviciu ITM cu nr. IS 31...

Anunț de mediu – SC PROFESSIONAL AUTO PAINT SRL

SC PROFESSIONAL AUTO PAINT SRL, titular al activității: ,,Intretinere...

Anunt de mediu SC EDIL.PIERO SRL

Societatea comerciala SC EDIL.PIERO SRL anunta depunerea cererii pentru...