5.8 C
Paşcani
miercuri, decembrie 7, 2022

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Heleşteni, comuna Heleşteni, numărul 131, județul Iaşi, Cod fiscal: 4541300, cod poștal: 707245, telefon: 0232 716768, fax: 0232 716770, e-mail: primariahelesteni@yahoo.com,
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
,,teren în suprafață de 58 832 mp, Tarla 34, parcelele 159/53 și 164/53, nr. cadastral 61157, situat în Comuna Heleșteni, județul Iași, aparținând domeniului privat al Comunei Heleșteni, în vederea realizării PROIECT PARC PANOURI FOTOVOLTAICE, conform caietului de sarcini, HCL nr. 35/01.07.2022 și temeiul legal OUG 57/03.07.2019
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Comunei Heleşteni,
3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Secretariat sau Achiziții Publice al Comunei Heleşteni, comuna Heleșteni, nr. 131, județul Iași.
3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
500 lei/exemplar, ce se achita la caseria unității in numerar sau în contul RO53 TREZ 4072 1A30 0530 XXXX – deschis la Trezoreria Pașcani, cod fiscal: 4541300
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.10.2022, ora 14.00 (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 19.10.2022, ora 09.00 (minim 20 zile calendaristice fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Compartimentul Secretariat sau Achizitii publice al Comunei Heleșteni, comuna Heleșteni, nr. 131, județul Iași
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19.10.2022, ora 12.00, la sediul Comunei Heleşteni, comuna Heleșeni, nr. 131, județul Iaşi.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi, Strada Elena Doamna, numărul 1A, Iaşi, județul Iași, telefon: 0332403642, fax: 0332435700, e-mail:
tr-iasi-reg@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 27.09.2022

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow