23.5 C
Paşcani
duminică, iulie 3, 2022
Array

ANUNT DE ANGAJARE

A N U N Ţ

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFORMATICIAN, 1 NORMĂ, GRADUL I , STUDII SUPERIOARE , VACANT PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Având în vedere: Art.30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi• completările ulterioare, Hotărârea nr. 286/23 martie 2011 privind Regulamentul-cadru privind• stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, reactualizată în 23 noiembrie 2014, Colegiul Naţional Mihail Sadoveanu Paşcani, Judeţul Iaşi, Strada Sportului nr.12, Judeţul Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de INFORMATICIAN, 1 normă, gradul I, studii superioare, perioadă nedeterminată, pe data de 9 mai 2016, ora 10.00, la sediul unităţii.

Condiţii generale de participare
a). Cetăţenie română/cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b). Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c). Stare de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare postului, atestată prin adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d). Îndeplineşte condiţiile de studii:
1. Studii superioare în domeniul informatică;
2. Abilități avansate de operare PC în Word, Excel, Access;
3.Competențe în depanarea și întreținerea hardware și software a calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
4. Competențe în administrarea rețelelor de calculatoare;
e). Să nu fi suferit vreo condamnare care îl face incompatibil cu postul care candidează.

Condiţii specifice:
• Studii superioare de specialitate sau studii superioare şi pregătire de specialitate
• Vechimea în specialitate constituie avantaj
• Disponibilitate pentru program flexibil
• Configurare, administrare reţele de calculatoare
• Configurare, instalare, mentenanţă tehnică de calcul
• Creare administrare pagini web, baze de date
• Cunoştinţe avansate de operare pe calculator

Dosarul de înscriere va cuprinde:
a) Cerere de înscriere la concurs
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale specializării
d) Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau specialitate
e) Cazier judiciar
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
g) Curriculum vitae

Actele prevăzute la alin. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se va face la secretariatul colegiului, persoana de contact Davidoaia Ionela Cristina – secretar comisie, telefon 0232/762637

Concursul constă în:
• Selecţia dosarelor – 6 MAI 2016
• Proba scrisă – 9 MAI 2016, ORA 10.00, la sediul unităţii
• Probă practică – 10 MAI 2016, ORA 10.00, la sediul unităţii
• Interviul – 11 MAI 2016, ORA 10.00, la sediul unităţii

Bibliografia:
Se obţine de la secretariatul liceului telefon/ fax 0232/762637;

Termen de depunere dosare:
Dosarele pentru înscrierea la concurs se primesc la secretariatul colegiului în perioada 21 aprilie – 05 mai 2016, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 9.00 – 14.00.
Relatii suplimentare referitoare la condiţiile de înscriere se obţin de la secretariatul Colegiului National , telefon/ fax 0232/762637.

• Termene de afişare a rezultatelor: Selecţia dosarelor – 6 MAI 2016, ora 12.00
• Proba scrisă – 9 MAI 2016, ORA 16.00, la sediul unităţii
• Probă practică – 10 MAI 2016, ORA 16.00, la sediul unităţii
• Interviul – 11 MAI 2016, ORA 12.00, la sediul unităţii
• Afişarea rezultatelor: 11 MAI 2016, ORA 16.00

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor și proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.
• Afişarea rezultatelor finale 13 mai 2016, ora 16,00.

DIRECTOR,
PROF.DR.CARMEN DIMITRIU

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow