Array

ANUNȚ CONCURS

 

În baza prevederilor H.G. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant la Primăria Comunei Moțca, pe perioadă nedeterminată. Postul scos la concurs este: 1 post de șofer treapta profesională I, Compartiment Administrativ.

1. Condiții generale:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiții specifice:
Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului de șofer, candidații trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:
a) Vechime în muncă pe funcția de conducător auto de minim 3 ani,
b) Să dețină permis de conducere categoria D1,
c) Să fie absolvenți de studii generale sau medii,
d) Să dețină atestat pentru transport public de persoane,

3. Probe de concurs: selecția dosarelor, probă scrisă și interviu.
4. Data organizării concursului: 20.08.2015 ora 10:00- proba scrisă, 24.08.2015 ora 10:00- proba interviu

5. Bibliografie și Tematică:
– OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
– HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002
– OG 27/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
– Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă

6. Acte necesare:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate și a permisului de conducere,
c) copia atestatului de transport public de persoane,
d) copia documentului care să ateste nivelul studiilor,
e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă și în meserie (conducător auto), în copie,
f) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere ;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducătorilor auto,
h) Aviz psihologic,
i) Curriculum vitae
La inscriere, se vor prezenta și documentele originale, în vederea certificării copiilor din dosar.
7. Condițiile de desfășurare a concursului/ examenului:
Termenul de depunere a dosarelor de concurs: 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial.
Data probei scrise: 20.08.2015 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor 21.08.2015 ora 10:00.Eventualele contestații se depun in aceeași zi, in intervalul orar 10:00-14:00. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 24.08.2015 ora 09:00.
Data interviului: 24.08.2015 ora 10:00, iar afișarea rezultatelor 24.08.2015 ora 16:00.Eventualele contestații se depun in 25.08.2015, in intervalul orar 08:00-12:00. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate in data de 25.08.2015 ora 16:00.

Persoană de contact: Inspector Resurse Umane Ungureanu Roxana, tel. 0232 715 777, 0232 715 050.

Urmărește știrile BitTV.Info și pe Google News

Alte articole

Primăria Hârlău, cereri de finanţare prin PNRR pentru reabilitarea termică a unor clădiri publice 

Aleșii locali ai orașului Hârlău au aprobat depunerea a trei proiecte, în cadrul Planului...

Primăria Pașcani vrea să cumpere autobuze electrice pentru transportul public

Primarul Municipiului Pașcani, Marius Pintilie, a inițiat astăzi un...

Cotnariul se înfrățește cu o comună de pe Prut

Demersuri pentru înfrățirea comunei Cotnari cu o comună de...

Dezbatere despre dezinformare și rolul educației media, la „Miron Costin” Pașcani

Săptămâna aceasta a debutat la "Miron Costin" din municipiul Pașcani cu un...