21.6 C
Paşcani
miercuri, iunie 23, 2021
21.6 C
Paşcani
miercuri, iunie 23, 2021
Array

Angajări la Primăria Pașcani

creditprime.ro
horacredit.ro/
vivacredit.ro
creditfix.ro
credius.ro
oferta.oceancredit.ro

Ultimele știri

ANUNŢ CONCURS,

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr.16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante respectiv, auditor, clasa I, gradul profesional superior și auditor, clasa I, gradul profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani, în data de 22.04.2016 la ora 10,00 – proba scrisă şi în maxim 5 zile lucratoare de data susținerii probei scrise – interviul.
Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a (până la data de 11.04.2016 inclusiv ora 15,30) la sediul instituţiei.
Condiţiile de participare la concurs: Concursul se organizează pentru ocuparea
următoarelor două funcţii publice de execuţie vacante:
1. auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Audit Public Intern:
-Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice sau în domeniul ştiinţelor juridice,
-Condiţii de vechime de minim 9 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
-Candidatul declarat „admis” trebuie să respecte prevederile art. 22, alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni.
2. auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Audit Public Intern:
-Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare,
-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice sau în domeniul ştiinţelor juridice,
-Condiţii de vechime de minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
-Candidatul declarat „admis” trebuie să respecte prevederile art. 22, alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni.
Bibliografia în vederea participării la concurs, pentru ambele posturi:
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora :
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată ;
4. Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
6. Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
7. Hotărârea nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice ;
8. Ordinul nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare;
9. Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice;
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariapascani.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.
Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice:
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :
1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
2. copia actului de identitate ;
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Ce părere ai?

Meteo

Paşcani
câțiva nori
21.6 ° C
23.1 °
18.9 °
82 %
1.8kmh
20 %
mie
29 °
joi
29 °
vin
31 °
sâm
24 °
Dum
20 °

INFOBIT - STIRILE ZILEI

OPINII

Un sistem putred, in care omul nu conteaza!

Urmăresc cu uimire șirul evenimentelor privitoare la copiii obligați să meargă pe jos, printre mașini, câțiva km zilnic, până la locația provizorie, după ce...

Politica si cadourile pentru copii

Festivitatile programate la Pascani pentru Ziua Nationala a Romaniei sunt blocate. Daca vineri nu se va intampla o minune, pe 1 Decembrie nu vor mai...

Administratie si politica, fara suflet

PSD Pașcani a uitat să facă politică în cei 8 ani de zile cât a fost la putere.  S-a văzut și la ședința în...

PULSUL ZILEI