16.3 C
Paşcani
luni, mai 29, 2023
Array

Achiziţii dubioase la Primăria Paşcani. Cât costă verificarea cantarelor şi intocmirea unor situaţii de lucrări

Administratia din Paşcani are nevoie de ajutor pentru întocmirea devizelor şi a situaţiilor de lucrări pentru investiţiile în regie proprie făcute cu salariaţii de la Gospodăria Comunală. Serviciul urmează să fie externalizat unei firme, conform anunţului de pe site-ul institutiei. Primăria este dispusă să achite 16.800 lei fără TVA pentru un contract de 12 luni de zile pentru realizarea acestor documente cu ajutorul unui soft special.
“În cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală nu avem specialist şi nici softul necesar pentru a întocmi devizele şi situaţiile de lucrări. Intenţionam să scoatem un astfel de post la concurs şi să achiziţionăm acest program informatic…” a explicat viceprimarita Gabriela Nedelcu.

Totodată Primăria Paşcani caută, tot prin selecţie de oferta să contracteze servicii metrologice. Suma pusă la dispoziţie din bugetul local este de 34 000 lei fără TVA pentru un contract de un an de zile de verificare şi reparare a 39 de cântare, din cele două pieţe agroalimentare.

 

IATA ANUNTURILE:

Nr.  6221 /16.08.2017

 Denumire achizitie: Servicii de verificare metrologica si reparatii balante cantare

Tip achizițieservicii

   Valoarea estimata a achizitiei: 34.000 lei fără TVA

Cod CPV: 50411000-9  Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare

Caiet de sarcini   x   atașat.

   Cantitate : 39 buc, din care:

  • Balante romane 10 kg = 19 buc;
  • Balante electronice 15 kg = 18 buc;
  • Bascule electronice = 2 buc;

Nota:  pentru 16 buc Balante electronice 15 kg se vor inlocui acumulatorii.

Condiții de livrare: prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini

Conditii de plata : conform contract

Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP și prin e-mail achizitii@primariapascani.ro , după primirea notificării din partea autorității contractante.

Documente solicitate:

  • Declaratia conform art.59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător
  • Certificat constatator emis de ONRCdin care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.
  • Formulare, daca este cazul;

INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII:

Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractantii cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta contractul incheiat cu subcontractantul nominalizat în oferta, înaintea semnarii contractului de servicii. 

PROPUNEREA TEHNICĂ

Oferta tehnică va conține obligatoriu descrierea modului de realizare a serviciilor de Servicii de verificare metrologica si reparatii balante cantare, ce urmează a fi prestate, descriere care trebuie să țină seama de precizările din Caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta Declaratia privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Ofertantul trebuie sa fie autorizat in domeniul Metrologiei, prezentand dovada in acest sens.

PROPUNEREA FINANCIARĂ

– Oferta va fi prezentata in lei fara TVA  si se va publica in catalogul SEAP.

-Oferta va cuprinde costul serviciilor de verificarea metrologica, reparatii balante cantare si inlocuire acumulatori.

 

Tip balanta/cantarCantitate Valoare lei fara TVA pentru fiecare tip de serviciu
  Verificare metrologicavaloareReparatii balanteInlocuire acumulator
Balante romane 10 kg19 bucxx
Balante electronice15 kg18 bucxx
Bascule  electronice2 bucxx
Balante electronice15 kg16 bucx
                       Totalxxx
                   Total general 

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

Termenul limita de depunere a ofertei: 17.08.2017

Modalitatea de finalizare a  achizitiei : contract

Modalitatea de selectare :

Va fi selectată oferta operatorului economic care are ”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii.

Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi transmis operatorilor economici cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor.

La procedura de achiziție directă NU SE ADMIT CONTESTAȚII

Informatii suplimentare:

Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu DENUMIREA

ANUNT  nr. 114728

Cod CPV:     Cod CPV: 50411000-9  Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare

Servicii de verificare metrologica si reparatii balante cantare

 ”In conformitate cu Caietul de sarcini nr. 6221/08.05.2017 ” disponibil pe site-ul www.primariapascani.ro – secțiunea ACHIZITII PUBLICE”, conditii de livrare “ conform contract “ și conditii de plata “conform contract”.

Anunț publicitar în SEAP nr. 114728/16.08.2017

Persoane de contact: 

Simon Cristina – consilier Achizitii Publice – 0232.718250

Menegon Cristian Dumitru – sef serviciu Administratia Pietelor – tel: 0756.862356

…………………………………………………………………….

Nr. 6350 / 16.08.2017 

Denumire achizitie: Servicii de asistenta in inginerie

Tip achiziție:  servicii

 Valoarea estimata a achizitiei: 16800 lei fara TVA

Cod CPV : 71336000-2  Servicii de asistenţă în inginerie

Caiet de sarcini : atașat.

Condiții de livrare: prestarea serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini

Conditii de plata : conform contract

Modalitatea de transmitere a ofertei: în catalogul electronic al SEAP, urmand ca dupa primirea notificării din partea autorității contractante, sa fie transmise documentele solicitate

prin e-mail achizitii@primariapascani.ro.

Documente solicitate:

Declaratia conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese pentru ofertantul individual / ofertantul asociat / candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător;

-Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

„Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.

Formulare;

PROPUNEREA TEHNICO FINANCIARĂ

Oferta tehnica va  cuprinde modalitatea de prestare a serviciilor , conform caietului de sarcini.

Ofertantul va prezenta “Declaratia privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca”.

Oferta financiara va fi exprimata in lei fara TVA si va fi publicata in catalogul SEAP  si va reprezenta pretul total pentru toate activitatile precizate in caietul de sarcini.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

Termenul limita de publicare a ofertei in SEAP : 17.08.2017

Modalitatea de finalizare a  achizitiei : contract

Modalitatea de selectare: Va fi selectată oferta operatorului economic care are ”prețul cel mai scăzut” pentru verificarea conformitatii . Ofertantul care a primit o astfel de notificare are obligația de a transmite în termen de  2 zile, prin intermediul SEAP, acceptarea condițiilor impuse de Autoritatea Contractanta  și documentele solicitate în anunțul de publicitate prin e –mail. Netransmiterea de către operatorul economic a răspunsului în termenul solicitat, echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse. In acest caz se va transmite notificare prin intermediul SEAP, operatorului economic clasat pe locul al II-lea conform descrierii de mai sus.In cazul in care oferta va fi neconforma, se va selecta oferta care ocupa locul urmator pentru verificarea conformitatii.

Eventuale solicitari de clarificări din partea operatorilor economici, vor fi făcute in timp util astfel incat, raspunsul autorității contractante la aceste solicitari să poată fi pus la dispozitia  operatorilor economici, prin publicare pe site-ul www.primariapascani.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Informatii suplimentare:

Ofertantii interesati, vor posta in catalogul SEAP oferta de preț  cu denumirea :

ANUNT  nr.  114750

Cod CPV : 71336000-2  Servicii de asistenţă în inginerie

și la descrierea achiziției: Servicii de asistenta in inginerie

“In conformitate cu Caietul de sarcini nr. 6350/16.08.2017 ” disponibil pe site-ul www.primariapascani.ro – secțiunea Achizitii Publice”, conditii de livrare “ conform contract “ și conditii de plata “conform contract”.

La procedura de achiziție directă NU SE DEPUN CONTESTAȚII

 Anunț publicitar în SEAP nr.  114750 /16.08.2017

Persoane de contact: 

SIMON CRISTINA – Consilier Achizitii Publice 

POPA STEFAN – Sef serv. Gospodarie Comunala – Tel: 0722.527964     

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow