More

  20 de angajari la Spitalul Municipal din Pascani

  Noua conducere de la Spitalul Municipal Pascani incearca sa acopere deficitul de cadre medicale, mai ales in randul asistentelor si infirmierelor, problema reclamata de mult timp de sindicat. Zilele trecute au fost scoase la concurs urmatoarele posturi:

  • 1 post asistent medical generalist debutant cu PL, la Cabinet pneumologie;
  • 1 post asistent medical generalist debutant cu PL, la Secția chirurgie;
  • 1 post asistent medical generalist debutant cu PL, la Secția obstetrică ginecologie;
  • 1 post asistent balneofizioterapie – masaj debutant cu PL, Laborator RMFB;
  • 1 post asistent medical generalist debutant cu PL, în Laborator analize medicale;
  • 1 post secretar – dactilograf IA, studii medii la secretariatul unității;
  • 1 post muncitor calificat în meseria de instalator instalații sanitare, treapta I;
  • 1 post portar.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • asistenți medicali generaliști:
   • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă în specializarea generalist, diplomă de bacalaureat;
   • certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R;
   • fără vechime în specialitate.
  • asistent balneofizioterapie – masaj;
   • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă în specializarea balneofîzioterapie – masaj, diplomă de bacalaureat;
   • certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
   • fără vechime în specialitate.
  • secretar dactilograf IA:
   • diplomă de bacalaureat;
   • certificat utilizare și operare PC;
   • 3 ani și 6 luni vechime în activitate;
  • muncitor calificat în meseria de instalator, treapta I:
   • calificare în meseria de instalator instalații sanitare;
   • 9 ani vechime în meserie.
  • portar:
   • diplomă de absolvire a școlii generale;
   • atestat pentru exercitarea profesiei de agent pază și ordine eliberat de Inspectoratul de poliție;
   • nu necesită vechime.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 17 ianuarie 2020, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
  • asistenți:
   • 29 ianuarie 2020, ora 09:30: proba scrisă;
   • 04 februarie 2020, ora 09.30: proba interviu.
  • secretar-dactilograf IA, instalator sanitar I și portar:
   • 29 ianuarie 2020, ora 12:30: proba scrisă;
   • 04 februarie 2020, ora 12.30: proba interviu.

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Totodata, Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani, Județul Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

  • 1 post îngrijitoare la Secția medicină internă;
  • 1 post infirmieră debutantă la Bloc operator;
  • 1 post îngrijitoare la Bloc operator;
  • 1 post îngrijitoare la Secția pediatrie;
  • 1 post îngrijitoare la Secția chirurgie;
  • 1 post îngrijitoare la Secția psihiatrie;
  • 1 post îngrijitoare la Secția obstetrică ginecologie;
  • 1 post brancardier la Compartiment primire urgențe;
  • 1 post îngrijitoare la Compartiment primire urgențe;
  • 2 posturi îngrijitoare La ambulatoriul de specialitate;
  • 1 post spălătoreasă.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • școala generală;
  • nu necesită vechime.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 20 ianuarie 2020, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
  • 30 ianuarie 2020, ora 09:30: proba scrisă;
  • 05 februarie 2020, ora 09.30: proba interviu.

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal de Urgență Paşcani, str. Grădiniţei nr. 5, telefon 0232/763.600, interior 110, 143.

  loading...

  Ce părere ai?

  Related Articles

  Noi cazuri de infectare cu Covid depistate la Spitalul de Urgenta Pașcani. Printre acestea doi medici

  Mai multe cazuri de persoane infectate cu noul Coronavirus au fost depistate recent la Spitalul Municipal de Urgenta Pașcani. Printre acestea se numără doua...

  Începe campania de informare pentru colectare selectiva

  Primăria Pașcani începe campania de informare în rândul cetățenilor, privind colectarea selectiva a deșeurilor menajere. Prima întalnire este programata marți, 4 august, în suburbia...

  Ministrul drujbă îi condamnă pe români să-i plătească lenea și prostiile (P)

  Liberalii țin morțiș să aducă România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. În ultima lună, Comisia Europeană a emis opt decizii de...

  Opinii