8.9 C
Paşcani
miercuri, septembrie 22, 2021
Array

Ce obligaţii au proprietarii de câini începând din ianuarie

cainiORDIN nr. 1 din 7 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân
NORMA din 7 ianuarie 2014 privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Aplicare
Prezentele norme reglementează măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea identificării câinilor cu stăpân.
Art. 3: Obiective generale
(1)Prezentele norme stabilesc activităţile, atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la implementarea şi operarea Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân, denumit în continuare RECS, pe întreg teritoriul României, prin înregistrarea utilizatorilor, identificatorilor şi operatorilor RECS, identificarea individuală şi înregistrarea fiecărui animal şi a evenimentelor din viaţa lui, a proprietarului acestuia, înregistrarea informaţiilor veterinare şi scoaterea din evidenţă în cazul morţii.
(2)Câinii circulă pe teritoriul României numai identificaţi şi înregistraţi potrivit prevederilor prezentelor norme şi însoţiţi de carnete de sănătate.
(3)Utilizatorii RECS implicaţi în activitatea de identificare şi înregistrare a câinilor garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(4)Utilizatorii, identificatorii şi operatorii RECS se supun procedurilor de înregistrare la Colegiul Medicilor Veterinari, denumit în continuare CMV, în vederea obţinerii licenţei de utilizare care conferă drepturi de acces şi înregistrare a evenimentelor în RECS.
(5)Câinii se identifică exclusiv prin implantarea unui microcip în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora, de către medici veterinari din unităţile medicale veterinare de asistenţă înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deţinut de către CMV, precum şi din universităţile care deţin clinici veterinare universitare, înregistraţi ca identificatori şi operatori ai RECS.
Art. 4: Termene de identificare şi înregistrare
(1)Câinii se identifică şi se înregistrează cu respectarea următoarelor termene:
a)câinii nou-născuţi cu proprietar – în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora;
b)câinii adulţi cu proprietar – până la data de 1 ianuarie 2015 şi în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora şi cel mai târziu înaintea vaccinării contra rabiei;
c)câinii proveniţi din adăposturile publice – în momentul adopţiei, înainte de a părăsi adăpostul;
d)înregistrarea în RECS a câinilor identificaţi se realizează odată cu microciparea şi eliberarea carnetului de sănătate, în cazul prezentării proprietarilor la sediul utilizatorilor RECS, respectiv în maximum 5 zile de la implantarea microcipului, în cazul deplasării medicului veterinar la sediul proprietarului sau în cazul în care, din motive tehnice, nu a fost posibilă înregistrarea în RECS.
(2)Câinii neidentificaţi şi neînregistraţi aflaţi în spaţiile publice sunt consideraţi câini fără stăpân şi sunt trataţi conform prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.
(3)Câinii identificaţi înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme cu un microcip cu cod unic de identificare corespunzător standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi înregistraţi în baza de date şi se vor emite carnete de sănătate noi, conform prezentelor norme.
(4)Câinii identificaţi înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme cu un microcip care nu corespunde standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi identificaţi, înregistraţi şi se vor emite noi carnete de sănătate conform prezentelor norme.
Art. 5: Condiţii
(1)În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 3, CMV se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a)câinii cu stăpân sunt identificaţi şi înregistraţi în RECS;
b)datele privind vaccinarea contra rabiei, deparazitarea şi sterilizarea sunt înregistrate şi actualizate;
c)pentru fiecare câine identificat şi înregistrat se eliberează un carnet de sănătate cu serie şi număr unic;
d)în cazul pierderii, deteriorării se eliberează un carnet de sănătate cu serie şi număr unic, asigurând trasabilitatea cu originalul;
e)pentru câinii care părăsesc teritoriul României se eliberează la solicitarea proprietarului, suplimentar faţă de prevederile lit. c), un paşaport.
(2)CMV va permite accesul tuturor proprietarilor de câini la RECS, în vederea verificării datelor şi documentelor de identificare, pentru animalele deţinute de către aceştia.
(3)Condiţiile de utilizare a RECS se stabilesc de către CMV.
(4)Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, controlează şi are acces necondiţionat la RECS.
CAPITOLUL II: Identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân
Art. 7: Obligaţiile proprietarilor
(1)Proprietarii câinilor au obligaţia să identifice şi să înregistreze animalele în RECS în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora.
(2)Proprietarii de câini cu vârsta mai mare de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentelor norme au obligaţia de a identifica şi înregistra animalele în RECS până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spaţii publice a acestora.
(3)În vederea înregistrării câinilor, proprietarii au obligaţia de a solicita identificatorului şi operatorului RECS identificarea electronică cu microcip aprobat conform prezentelor norme, efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii conform prevederilor legale, înregistrarea în RECS, eliberarea carnetului de sănătate şi a paşaportului, după caz.
(4)Pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (3), proprietarii câinilor au obligaţia să prezinte medicilor veterinari documentele şi informaţiile de identificare necesare.
(5)În cazul deplasării câinilor în spaţiile publice pe teritoriul României, proprietarii acestora au obligaţia de a deţine asupra lor carnetul de sănătate al animalelor, care atestă efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, precum şi identificarea şi înregistrarea în RECS.
(6)În cazul deplasărilor în străinătate, suplimentar faţă de elementele descrise la alin. (5), proprietarii sunt obligaţi să deţină asupra lor şi paşaportul animalului.
(7)Proprietarii de câini au obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică utilizator al RECS, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea.
(8)În cazul morţii animalului, proprietarii au obligaţia de a solicita medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legi, utilizatori ai RECS, scoaterea din evidenţă şi consemnarea morţii în carnetul de sănătate.
(9)În cazul vânzării sau donării câinelui, atât vechiul, cât şi noul deţinător al câinelui au obligaţia să solicite utilizatorilor RECS să înregistreze în acest registru schimbarea datelor proprietarului şi noua adresă.
(10)Proprietarii câinilor au obligaţia să achite contravaloarea costurilor legate de identificarea şi înregistrarea în RECS, a serviciilor prestate de către unităţile medicale veterinare de asistenţă sau de clinicile veterinare universitare.
(11)La găsirea unui câine pierdut, persoanele care l-au găsit au obligaţia de a anunţa, după caz şi/sau proximitate, cea mai apropiată secţie de poliţie sau serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţat la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială a fost găsit câinele, în vederea depistării şi anunţării proprietarului.

CAPITOLUL III: Identificarea câinilor în adăposturi
Art. 11: Obligaţiile administratorilor şi personalului din adăposturilor publice
(1)Administratorii adăposturilor publice au obligaţia de a dota, a instrui şi a verifica personalul de specialitate privind procedura de verificare a identităţii câinilor capturaţi în spaţiile publice.
(2)Persoanele responsabile din cadrul adăposturilor publice au obligaţia de a verifica prin scanare cu un cititor dacă animalul are implantat un microcip.
(3)În cazul depistării unui microcip, persoanele responsabile din cadrul adăposturilor au obligaţia verificării codului de identificare afişat în RECS şi comunicării rezultatului obţinut administratorilor adăposturilor publice.
(4)În baza informaţiilor obţinute din RECS, administratorii adăposturilor publice au obligaţia informării proprietarilor privind regăsirea animalelor.
(5)Câinii adoptaţi/revendicaţi se identifică şi se înregistrează în RECS în conformitate cu prevederile prezentelor norme, după emiterea deciziei de revendicare/adopţie, prin eliberarea unui carnet de sănătate în care sunt înscrise datele de identificare ale câinelui, datele de identificare ale proprietarului şi acţiunile sanitar-veterinare efectuate.
(6)Activitatea descrisă la alin. (5) se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii care au contractat activităţile veterinare din cadrul adăposturilor, conform prevederilor legale.
Art. 12: Obligaţiile administratorilor adăposturilor private
(1)Responsabilii adăposturilor private au obligaţia de a identifica şi de a înregistra câinii pe care îi deţin în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.
(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, câinii introduşi în adăposturile private vor fi identificaţi şi înregistraţi în RECS în termen de 5 zile de la data intrării în adăpost.

Art. 13: Obligaţiile persoanelor care adoptă câini
(1)Persoanele sunt obligate să adopte din adăposturi doar animale identificate şi înregistrate în RECS, cu acţiunile sanitar-veterinare efectuate conform prevederilor legale, pentru care s-a eliberat un carnet de sănătate valid.
(2)Adăposturile publice şi private care deţin câini adoptaţi la distanţă sunt proprietarii de drept ai animalelor şi au obligaţia de a respecta cerinţele privind identificarea şi înregistrarea în RECS a animalelor cazate în acest scop.
CAPITOLUL IV:
Art. 16: Dispoziţii finale
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, câinii achiziţionaţi de către cetăţenii români sau rezidenţi ai statului român, inclusiv cetăţeni din alte state membre ale Uniunii Europene, chiar şi cu titlu gratuit, vor fi înregistraţi şi/sau identificaţi, după caz, conform noilor prevederi, în termen de 5 zile.
(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, expunerea şi/sau comercializarea câinilor în petshopuri, canise şi expoziţii se efectuează doar dacă sunt identificaţi, înregistraţi şi însoţiţi de carnetul de sănătate.
(3)Persoanele care au achiziţionat câini din petshopuri, canise sau expoziţii au obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii, identificator şi utilizator al RECS, în termen de 7 zile, în vederea înregistrării noului proprietar în RECS.
(4)Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, niciun microcip implantat unui câine nu se poate elimina decât cu acordul ANSVSA.
(5)Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, niciun microcip care a fost folosit la identificarea şi înregistrarea unui câine nu poate fi reutilizat.
(6)Orice altă modalitate de identificare alternativă nu se va putea utiliza pentru un câine care a fost deja identificat prin implantarea unui microcip. Câinii identificaţi printr-un mijloc de identificare alternativ se identifică prin microcipare şi se înregistrează în RECS.
(7)În cazul în care microcipul implantat unui câine nu mai este funcţional, se va implanta un nou microcip, iar noul cod de identificare atribuit câinelui va fi înregistrat în RECS cu asigurarea legăturii dintre cele două coduri de identificare şi a trasabilităţii animalului.
(8)După data de 31 decembrie 2014 este interzisă deţinerea de câini neidentificaţi şi neînregistraţi.
(9)Prevederile prezentelor norme intră în vigoare la 60 de zile de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

DE LA ACELAȘI AUTOR

Iată-l pe cel mai gogoman hoţ din Lespezi. S-a tot dat de gol în fața păgubiților

Un sătean din Lespezi poate candida cu şanse reale de succes la titlul de cel mai neinspirat...

Echinocțiu de toamnă 2021. Ce semnificație are acest fenomen

În 2021, echinocţiul de toamnă are loc la 22 septembrie, la ora 22:21 şi reprezintă momentul în...

Salariul minim ar putea crește cu până la 12% până la sfârșitul anului

Raluca Turcan, Ministrul Muncii, a anunțat că salariul minim pe economie ar putea crește cu 8-12% până...

Șeful CNCAV: Administrarea dozei a 3-a de ser anti-COVID va începe mai devreme. Ce categorii de pacienți vor primi vaccinul suplimentar

Doza a 3-a de vaccin anti-COVID ar putea începe în România mai devreme de data de 3...

METEO

ALTE ȘTIRI

INFOBIT - STIRILE ZILEI

OPINII

Să fim oameni, nu roboți!

Uitați-vă cu atenție în jurul vostru! În fiecare scară de bloc, pe orice stradă din suburbii este...

PULSUL ZILEI