Slider

pentru concursul de ocupare pentru perioada nedeterminata a postului prevazut cu functia ”Inspector, I, A, studii superioare” in cadrul functiilor contractuale, Compartimentul Situatii de urgență și a postului prevazut cu funcția ”Bibliotecar, Bibliotecar, II, studii medii”, Compartimentul Cultură, posturi vacante.

Primăria Comuna Valea Seacă, cu sediul în localitatea Valea Seacă, județul Iași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminatăa 2 posturi personal contractual din Compartimentul Situatii de urgenta si Compartimentul Cultura, pozitii de posturi vacante astfel: ”Inspector, clasa I, grad asistent, studii superioare” in cadrul functiilor contractuale, Compartimentul Situatii de urgență și a postului prevazut cu funcția ” Bibliotecar, clasa II, studii medii”, Compartimentul Cultură.
CONDIŢII GENERALE
Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile art.3 din Legea nr.286/2011 modificată și completată de HG nr.1027/2014, iar dosarul de înscriere trebuie sa cuprindă documentele necesare conform art.6 din Legea nr.286/2011.
CONDIŢII SPECIFICE
1. pentru postul de Inspector I A: studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent, minim 1 an vechime in muncă.
2. pentru postul Bibliotecar : minim studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, min. 1 an vechime in muncă.

Examenul constă in:
A. Verificarea administrativă a dosarelor candidatilor, notată cu Admis sau Respins;
B. Proba scrisă, test grilă – de verificare sau operationalizarea cunosţinţelor cu privire la aspectele relevante din domeniul Fisei de post, Nota minimă pentru promovarea probei este 7,00, echivalent cu 70 puncte din 100 posibile.
C. Interviul, probă eliminatorie, care se notează cu Admis sau Respins.

Examenul se va desfășura la sediul Primăriei Comuna Valea Seacă, județul Iași, astfel:
– Depunerea dosrelor de inscriere la concurs: 07 aprilie-15 mai 2017
– Publicarea rezutatelor la verificarea administrativa: 16 mai 2017, ora 10.
– Desfasurarea probei scrise: 23 mai 2017, ora 10;
– Desfasurarea interviului: 27 mai 2017, incepand cu ora 11.
– Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de maxim 15 de zile de la apariția anunțului, între orele 9.00-14.00, dar nu mai târziu de data 15 mai 2017, ora 14, la sediul Primăriei Valea Seacă, Județul Iași – Registratură și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014, respectiv: Cererea de inscriere la concurs, formular; copii acte identitate ; copii acte de studii ; acte doveditoare la vechime ; – Cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale; – Adeverinţă medicală; – CV Europass; – 3 fotografii color.
Condițiile de participare, tematica și bibliografia se afișează la sediul Primăriei Valea Seacă, județul Iași și pe site-ul http://www.primariavaleaseaca.ro/. Informații suplimentare se pot obține la tel 0785 258 064.

Slider
loading...