Slider

 

Primăria Comuna Valea Seacă, cod fiscal 4981271, cu sediul în localitatea Valea Seacă, județul Iași, organizează examen de promovare in grade profesionale pentru Persoanl contractula din Compartimentul administrativ, pentru patru pozitii de Muncitor, ocupate astfel: Muncitor II (Chiuariu Belu) ; Muncitor III (Irimia Vasile); Muncitor III (Mihaila Georgel); si Muncitor II (Nistor Gheorghe).
CONDIŢII GENERALE
Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile art.3 din Legea nr.286/2011 modificată și completată de HG nr.1027/2014, iar dosarul de înscriere trebuie sa cuprindă documentele necesare conform art.6 din Legea nr.286/2011.
CONDIŢII SPECIFICE
1. Vechimea minima precizată prin lege;
2. Calificativul ”foarte bine ” in cel putin 2 ani la evaluarile interne din ultimii 3 ani de activitate;
3. Referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic superior, cu propunerea de promovare;

Examenul constă in:
A. Verificarea administrativă a dosarelor candidatilor, notată cu Admis sau Respins;
B. Proba scrisă, test grilă – de verificare sau operationalizarea cunosţinţelor cu privire la aspectele relevante din domeniul fisei de post, Nota minimă pentru promovarea probei este 7,00, echivalent cu 70 puncte din 100 posibile.
C. Interviul, probă eliminatorie, care se notează cu Admis sau Respins.

Examenul se va desfășura la sediul Primăriei Comuna Valea Seacă, județul Iași, astfel:
– Publicarea rezutatelor la verificarea administrativa: 21.04.2017
– În data de 24.04.2017, începând cu ora 10.00 – examen scris;
– În data de 25.11.2016, ora 10.00 – interviul.
– Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de maxim 15 de zile de la apariția anunțului, între orele 9.00-14.00, dar nu mai târziu de data 20.04.2017, ora 10, la sediul Primăriei Valea Seacă, Județul Iași – Registratură și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014 și cele precizate in HCL, respectiv: Cererea de inscriere la concurs,/formular pus la dispozitie de organizatorul concursului; copie act identitate ; copie acte de studii ; acte doveditoare la vechime ; Refe ratul de evaluarea a sefului ierarhic cu propunerea de promovare – Cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale; – Adeverinţă medicală.
Condițiile de participare, tematica și bibliografia se afișează la sediul Primăriei Valea Seacă, județul Iași și pe site-ul http://www.primariavaleaseaca.ro/.
Informații suplimentare se pot obține la tel tel 0785 258 064.
PRIMAR,
Gheorghe BĂICEANU
………………………………………………………….
Semnătura si stampila

Slider
loading...